Elin­kei­no­po­li­tiik­kaa myös Oulun alueille

Oulun kau­pun­ki ei ole menes­ty­nyt kovin­kaan hyvin eri­lai­sis­sa yri­tys­myön­tei­syys­mit­tauk­sis­sa. Nii­den tulos­ten mukaan Oulus­sa on yri­tys­ten näkö­kul­mas­ta kan­ger­ta­nut han­kin­ta-asiat, tont­ti­po­li­tiik­ka sekä esi­mer­kik­si tie­dot­ta­mi­nen. Yrit­tä­jien osuus työl­li­sis­tä on Oulus­sa pysy­nyt mel­ko matalana.

Nyt Oulu on teke­mäs­sä ryh­ti­liik­keen yri­tys­a­sen­teis­saan ja hyvä niin. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti tiis­tai­na toi­mis­ta, joil­la kau­pun­gin yri­tys­myön­tei­syyt­tä ja elin­kei­no­pal­ve­lu­ja yri­te­tään vah­vis­taa. Kau­pun­ki halu­aa tehos­taa vuo­ro­pu­he­lua Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien sekä Oulun kaup­pa­ka­ma­rin kans­sa. Myös yri­tys­tont­tien kaa­voi­tus­ta halu­taan tehos­taa. Koko­nai­suu­teen kuu­luu yri­tyk­sil­le annet­ta­va palvelulupaus.

Tar­koi­tus on lisäk­si uudis­taa Oulun elin­kei­no­po­liit­ti­nen ohjel­ma tule­van val­tuus­to­kau­den alus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ohjel­ma tulee sisäl­tä­mään lin­jauk­sia koko laa­jan Oulun eikä vain esi­mer­kik­si sel­lais­ten aluei­den kuin Oulun­por­tin tai Rita­har­jun osalta.

Oulun kes­kus­tan lähei­syys sopii var­mas­ti monil­le yri­tyk­sil­le, mut­ta on myös yri­tys­toi­min­taa, joka voi­si hyvin­kin sijoit­tua niin sanot­tu­jen lii­tos­kun­tien alueil­le. Niil­lä on jo val­miik­si ole­mas­sa aikoi­naan yri­tys­toi­min­nal­le varat­tuj­na aluei­ta, joil­le esi­mer­kik­si kun­nal­lis­tek­niik­kaa ei tar­vit­si­si raken­taa koko­naan uudel­leen. Ja jos halu­taan, niin yri­tys­ten sijoit­tu­mi­seen voi­daan vai­kut­taa vaik­ka­pa vuo­kra­po­li­tii­kal­la. Ken­ties yri­tyk­sil­le sopi­vaa työ­voi­maa­kin on tar­jol­la juu­ri alueilla.

Oulun suu­ri kun­ta­lii­tos mer­kit­si työ­paik­ka­tap­pioi­ta lii­tos­kun­nil­le. Kun kun­nan­ta­lot tyh­je­ni­vät, ja työn­te­ki­jät aloit­ti­vat työs­sä­käyn­nin Oulus­sa, niin myös asioin­ti siir­tyi mer­kit­tä­väs­sä mää­rin Ouluun. Se taas on vai­kut­ta­nut yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen laa­juu­teen lii­tos­kun­nis­sa. Aluei­ta ei saa unoh­taa, kun Oulun elin­kei­no­po­li­tiik­kaa kir­joi­te­taan uudelleen.