Ei Lin­nan juhlia!

“Mut­ta en mitään suur­ta mene­tys­tä tun­nis­ta”, lausui tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, kun hänel­tä kysyt­tiin tiis­tai­ses­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa sii­tä, mitä hän jää kai­paa­maan perin­tei­sis­tä Pre­si­den­tin­lin­nan itse­näi­syys­päi­vän juh­lis­ta. Koro­na­han vei punai­sen maton nii­den­kin alta. Perin­tei­sen kät­te­ly­rum­ban sijaan tele­vi­sios­sa näh­dään teat­te­rie­si­tys, musiik­kia ja tans­sia. Myös vete­raa­ne­ja ja lot­tia muistetaan.

Lin­nan juh­lis­ta on muo­dos­tu­nut vähän eri­koi­nen perin­ne tääl­lä Suo­men poh­jois­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa. Sen lähem­mäs ei kunin­gas­kun­ta­me­noa tai­de­ta mis­sään län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa pääs­tä. Kan­sa­kin on pääs­syt mukaan “aate­lin” juh­liin tele­vi­sion väli­tyk­sel­lä. Juh­lien puku­lois­toa on kuvail­tu etu­kä­teen, juh­lien aika­na ja pari viik­koa juh­lien jälkeen.

Ohjel­man for­maat­tia ei luul­ta­vas­ti hyväk­syt­täi­si mis­sään voit­toa tavoit­te­le­vas­sa tuo­tan­to­yh­tiös­sä. Sitä pidet­täi­siin luul­ta­vas­ti jär­jet­tö­mä­nä: tun­ti­kausia kät­te­lyä, jota on selos­ta­mas­sa useam­pi­kin toi­mit­ta­ja sekä pukeu­tu­mi­sen asian­tun­ti­ja. Sil­ti tele­vi­sion ääres­sä juh­lia on seu­ran­nut itse­näi­syys­päi­vän ilta­na jopa 2,5 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. Lin­nan juh­lien isän­tä­pa­rin nah­kois­sa ei oli­si haus­ka olla itse­näi­syys­päi­vän ilta­na. – Jahas, illal­la sit­ten kätel­lään pari­tu­hat­ta ihmistä.

Suo­men itse­näi­syy­den ydin ei tie­ten­kään ole Lin­nan juh­lis­sa, vaan enem­män­kin vaik­ka­pa sii­nä hyvin­voin­nis­sa, mihin tääl­lä poh­joi­sen peru­koil­la on sadan vuo­den aika­na yllet­ty yhtei­sin pon­nis­tuk­sin. Sitä­kin voi poh­tia 6.12. Jota­kin suo­ma­lais­ta on sii­nä, että monel­le riit­tää juh­lin­nak­si kynt­ti­lät ikkunalla.