Ei kajo­ta Kie­rik­kiin

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen esi­tys Kie­ri­kin pää­ra­ken­nuk­ses­ta luo­pu­mi­ses­ta saa hauk­ko­maan hen­keä. Kie­rik­ki-hank­keen alul­le­pa­ni­joi­hin kuu­lu­nut Pent­ti Koi­vu­nen sanoo tämän leh­den haas­tat­te­lus­sa, että esi­tys on april­li­pi­laa­kin huo­nom­pi. Tuos­ta on help­po olla samaa miel­tä. Ihan var­mas­ti kaik­ki kivi­kau­ti­set esi-isäm­me­kin pyö­räh­ti­vät hau­dois­saan asias­ta kuul­tu­aan.

En tie­dä, pys­tyi­kö pahin kun­ta­lii­tok­sen vas­tus­ta­ja­kaan edes kuvit­te­le­maan, että lii­tok­ses­ta seu­raa täl­lais­ta. Tätä esi­te­tään, vaik­ka yli-iiläi­set ja muut Kie­rik­ki-ihmi­set ovat teh­neet kaik­ken­sa ja pitä­neet Kie­ri­kin kehit­tä­mi­sen tar­peel­li­suut­ta esil­lä kii­tet­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­nen on käyt­tä­nyt hyväk­seen joka iki­sen mah­dol­li­suu­den puhua Kie­ri­kin puo­les­ta.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen on kir­jat­tu nau­ret­ta­va aja­tus, että pää­ra­ken­nuk­ses­ta luo­vu­taan, mut­ta kivi­kausi­ky­lä jat­kuu. Kivi­kausi­ky­lä on toki mah­ta­va paik­ka sekin, mut­ta ei se toi­mi ilman Kie­ri­kin pää­ra­ken­nus­ta museoi­neen. Se on vähän sama asia kuin pää­tet­täi­siin säi­lyt­tää Rak­si­lan uima­hal­li, mut­ta ottaa altaas­ta vesi pois.

Kan­na­tan aja­tus­ta, että pää­ra­ken­nuk­ses­ta luo­pu­mi­sen sijaan Kie­rik­kiin lai­te­taan nykyis­tä enem­män rahaa. Toteu­te­taan vuo­si­kausia rahoi­tus­ta odot­ta­nut näyt­te­lyn uusi­mi­nen, jär­jes­te­tään aina­kin kesä­ai­kai­nen jouk­ko­lii­ken­ne ja sat­sa­taan mark­ki­noin­tiin.

Suo­ma­lai­sen hir­si­ra­ken­ta­mi­sen huip­puo­saa­mis­ta edus­ta­va Kie­rik­ki­kes­kus on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta moder­neis­ta hir­si­ra­ken­nuk­sis­ta. Siel­lä ole­vaa museoa ei voi kor­va­ta mil­lään. Eivät kau­pun­gin rahat oikeas­ti voi olla niin vähis­sä, että mei­dän on luo­vut­ta­va sii­tä. Eihän?

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo