Äitien­päi­vä rajoi­tus­ten kur­juu­des­sa

Ensi sun­nun­tain äitien­päi­vä tuo esiin monel­la taval­la koro­na­ra­joi­tus­ten kur­jim­mat puo­let. Lap­set, lap­sen­lap­set tai lap­sen­lap­sen­lap­set eivät mah­dol­li­ses­ti pää­se­kään ter­veh­ti­mään äiti­ään tai mum­mi­aan rajoi­tus­ten takia. Äiti tai mum­mi kuu­luu mah­dol­li­ses­ti yli 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään. Hänen oli­si väl­tet­tä­vä kon­tak­te­ja mui­den ihmis­ten kans­sa. Ehkä hän on vuo­tee­no­ma­na hoi­to­ko­dis­sa, jon­ne ei ole näi­nä aikoi­na asi­aa.

Koro­nae­ris­tyk­sel­le on ymmär­ret­tä­vät perus­teet. Van­hem­paa väes­töä halu­taan suo­jel­la koro­na­sai­ras­tu­mi­sel­ta, mut­ta juu­ri per­he­juh­lien aikaan sosi­aa­li­nen eris­tä­mi­nen tun­tuu vää­räl­tä. Ei ole ihme, että osa yli seit­se­män­kymp­pi­sis­tä on ollut jopa val­mii­ta uhmaa­maan suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä.

Ihmi­nen on vuo­den vaik­ka aidan­sei­pää­nä, on retos­te­le­va suo­ma­lai­nen sanon­ta. Sii­tä­kin kan­nat­taa huo­ma­ta tuo rajat­tu aika, jon­ka jäl­keen ikä­väs­tä puu­has­ta pää­see vapau­tu­maan. Nyt ikäih­mis­ten eris­tä­mi­sel­le ei tun­nu löy­ty­vän taka­ra­jaa, ja han­ka­laa on sekin, että sii­tä ei voi var­si­nai­ses­ti syyt­tää ketään – pait­si virus­ta. Kun eris­tä­mi­sen päät­ty­mi­sen päi­vää ei voi­da mää­ri­tel­lä, tekee se tilan­teen var­mas­ti vie­lä ras­kaam­mak­si eris­tyk­sis­sä ole­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen.

Jos äitien­päi­vä­ha­lauk­sia ei voi­da antaa eikä kak­kua naut­tia yhdes­sä, voi toki yrit­tää tavoi­tel­la äitien­päi­vä­tun­nel­maa perin­tei­sel­lä puhe­lin­soi­tol­la tai näkö­pu­he­lul­la, vaik­ka ne eivät vas­taa­kaan var­si­nais­ta tapaa­mis­ta.

Mui­ta­kin kon­tak­ti­kei­no­ja on. Toh­ti­si­ko äiti, iso­äi­ti tai isoi­so­äi­ti tul­la ter­veh­ti­mään tur­vae­täi­syy­den rajois­sa ja kokoon­tu­mis­ra­joit­tei­ta nou­dat­taen jäl­ki­kas­vu­aan ulko­sal­le. Luul­ta­vas­ti viran­omai­set eivät sitä suo­sit­te­le, mut­ta ne oikeat omai­set ehkä halua­vat.