Tie­to­vi­sa 13.10.2017

Kysy­myk­set
1.    Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli ensim­mäi­sen ker­ran myyn­tiin Kimble-nimi­nen lau­ta­pe­li?
2.    Mikä on Austra­lian ja Uuden See­lan­nin rahayk­sik­kö?
3.    Mikä on Suo­men suu­rin  nää­täe­läin?
4.    Mihin sano­ma­leh­teen Poh­jo­lan Sano­mat yhdis­tet­tiin tänä vuon­na?
5.    Min­kä maa­kun­nan asuk­kai­ta nimi­te­tään Tope­liuk­sen Maam­me -kir­jas­sa höl­mä­läis­ki­si? a) Savon, b) Kar­ja­lan, c) Hämeen, d) Lapin
6.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on maa­il­man poh­joi­sin met­ro?
7.    Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on Hög­for­sin ruuk­ki­ky­lä?
8.    Kenen ten­nis­pe­laa­jan lem­pi­ni­mi oli Pis­tol-Pete?
9.    USA  teki 1800-luvul­la iso­ja maa­kaup­po­ja. Mil­tä maal­ta se osti A) Flo­ri­dan, B) Loui­sia­nan, C) Alas­kan
10.    Kuin­ka mon­ta viral­lis­ta eli kan­sain­vä­lis­tä rajan­yli­tys­paik­ka on Suo­men ja Venä­jän rajal­la? a) 5, b) 7, c) 9, d 11

Vas­tauk­set
1.    1960-luvul­la
2.    Dol­la­ri
3.    Ahma
4.    Lapin Kan­saan
5.    c) Hämeen
6.    Hel­sin­gis­sä
7.    Kark­ki­las­sa
8.    Pete Sampra­sin
9.    A) Espan­jal­ta, B) Rans­kal­ta, C) Venä­jäl­tä
10.    c) 9