Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.6.

Kysy­myk­set
1. Mikä on van­him­mak­si elä­vä Suo­men eläi­mis­töön kuu­lu­va eläin?
2. Kenen kir­jai­li­jan luo­ma romaa­ni­hah­mo on Kuo­li­aak­si­nau­rat­ta­ja?
3. Mikä suu­ri uudis­tus toteu­tet­tiin Suo­mes­sa asteit­tain vuo­si­na 1972–1977?
4. Min­kä kah­den maan rajal­la on Tona­vas­sa ole­va Rau­ta­port­ti?
5. Mikä Suo­men nykyi­sis­tä maa­kun­nis­ta on van­hin? a) Ahve­nan­maa, b) Pir­kan­maa, c) Uusi­maa, d) Lap­pi
6. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan maus­teyrt­ti mäki­mei­ra­mi?
7. Ylei­sur­hei­lun MM-kisat on jär­jes­tet­ty kak­si ker­taa Hel­sin­gis­sä, minä vuo­si­na?
8. Suo­mes­sa on kol­me artis­tia tai yhtyet­tä, joi­den yhtä CD:tä on myy­ty yli 200000 kpl. Ket­kä tai mit­kä?
9. Mon­ta­ko pre­si­dent­tiä Venä­jäl­lä on ollut?
10. Min­kä puo­lu­een puo­lue­sih­tee­ri on Simo Grön­roos? a) Vih­rei­den, b) Perus­suo­ma­lais­ten, c) Sosia­li­de­mo­kraat­tien, d) Kokoo­muk­sen

Vas­tauk­set
1. Raak­ku
2. Veik­ko Huo­vi­sen
3. Perus­kou­lu
4. Ser­bian ja Roma­nian
5. Ahve­nan­maa
6. Ore­ga­no
7. 1983 ja 2005
8. Jari Sil­lan­pää, Eppu Nor­maa­li, Kir­ka
9. Kol­me (Jelt­sin, Putin, Med­ve­dev)
10. b) Perus­suo­ma­lais­ten