Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.5.2022

Kysy­myk­set

1. Mikä kaup­pa­ket­ju on Suo­men mies­ten jää­kie­kon MM-jouk­ku­een pääsponsori?

2. Mil­lä alal­la toi­mi­vat Ouluun­kin ilmaan­tu­neet Lime, Tier, Voi ja Bird?

3. Kuka suo­ma­lai­nen muusik­ko on teh­nyt bii­sin Oulu Wisconsin?

4. Min­kä lajin urhei­li­joil­le on Suo­mes­sa pys­ty­tet­ty eni­ten patsaita?

5. Mis­sä Poh­jois­maas­sa teh­dään eni­ten hen­ki­ri­kok­sia suh­tees­sa väki­lu­kuun? a) Islan­ti, b) Suo­mi, c) Ruot­si, d) Tanska

6. Min­kä nimi­nen on Nes­teen Por­voos­sa ole­va öljysatama?

7. Mitä ovat Räsä­nen ja Professor?

8. Mikä Aasian maa on elo­ku­vien mää­räl­lä mitat­tu­na maa­il­man suu­rin elo­ku­vien tuottaja?

9. Mitä Sak­sas­sa 1930–40-luvuilla tuo­tet­tua metam­fe­ta­mii­ni-tuo­tet­ta käyt­ti­vät suo­ma­lai­set­kin sodas­sa ja kilpahiihdossa?

10. Min­kä eläi­men mui­nais­suo­ma­lai­nen nimi on kou­vo? a) kar­hu, b) lam­mas, c) leh­mä, d) kettu

 

Vas­tauk­set

1. Lidl

2. Säh­kö­pot­ku­lau­ta­fir­mo­ja

3. J. Karjalainen

4. Hiih­don

5. b) Suomi

6. Sköld­vik

7. Uis­ti­mia

8. Intia

9. Per­vi­tii­niä

10. a) Karhu