Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 10.5.2020

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä kuus­sa Suo­mes­sa on eni­ten lipu­tus­päi­viä?
 2. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Van­ajan­lin­na?
 3. Min­kä mei­dän kaik­kien kädes­sään pitä­män väli­neen kovuusas­tei­kon ääri­päät ovat 9H ja 9B?
 4. Min­kä viran ensim­mäi­se­nä hoi­ta­ja­na toi­mi nor­ja­lai­nen Tryg­ve Lie?
 5. Mis­tä maas­ta on peräi­sin tapa juh­lis­taa äitien­päi­vää tou­ko­kuun 2. sun­nun­tai­na? a) Sak­sas­ta, b) Englan­nis­ta, c) Ruot­sis­ta, d) Yhdys­val­lois­ta
 6. Min­kä maan tie­dus­te­lu­pal­ve­lu on Mos­sad?
 7. Kuka on van­hin elos­sa ole­va suo­ma­lai­nen olym­pia­voit­ta­ja?
 8. Mis­sä kol­mes­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa on maa­kun­nan eni­ten mai­to­ti­lo­ja?
 9. Ket­kä kak­si Suo­men pää­mi­nis­te­riä ovat syn­ty­neet Oulun poh­jois­puo­lel­la?
 10. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä otet­tiin käyt­töön maa­il­man ensim­mäi­nen sau­nan säh­kö­kiu­as) a) 1920-l., b) 1930-l. c) 1940-l. d) 1950-l.

Vas­tauk­set

 1. Tou­ko­kuus­sa
 2. Hämeen­lin­nas­sa
 3. Lyi­jy­ky­nän
 4. YK:n pää­sih­tee­ri­nä
 5. d) Yhdys­val­lois­ta
 6. Israe­lin
 7. Sii­ri Ran­ta­nen
 8. Niva­la, Sii­ka­jo­ki, Haa­pa­ve­si
 9. Paa­vo Lip­po­nen Tur­to­la (nyk.Pello), Mart­ti Miet­tu­nen Simo
 10. b) 1930-luvul­la (1938 SOK:n Vaa­san kont­to­rin sau­nas­sa)