Tie­työt jat­ku­vat Kel­lon ja Räi­nän­pe­rän välil­lä

Val­ta­tie 4:n raken­nus­työt jat­ku­vat Kel­lon ja Räi­nän­pe­rän välil­lä tal­vi­tauon jäl­keen. Työt aloi­tet­tiin tien leven­nys­töil­lä Kii­min­ki­joes­ta poh­joi­seen päin eilen maa­nan­tai­na. Raken­nus­töi­den joh­dos­ta alu­eel­la las­ke­taan nopeus­ra­joi­tuk­sia.

Kello–Räinänperä-välille pääl­lys­te­tään kesän 2020 aika­na lopul­li­nen pääl­lys­te­ker­ros. Työ aloi­te­taan tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la. Pääl­lys­tys­töi­den aika­na kais­ta­jär­jes­te­lyi­hin tulee muu­tok­sia päi­vit­täin. Tien­käyt­tä­jiä pyy­de­tään kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mio­ta alu­een lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ja nou­dat­ta­maan nopeus­ra­joi­tuk­sia.

Haa­ra­kan­kaan leväh­dy­sa­lue poh­joi­sen suun­taan sul­je­taan noin kah­den vii­kon ajak­si ramp­pien muu­tos­töi­den takia täl­lä vii­kol­la.

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan osal­ta työt ovat myös käyn­nis­sä ja kan­nen uusi­mis­töi­den ajak­si raken­net­ta­va kier­to­tie ote­taan käyt­töön tul­va­ti­lan­teen mukaan tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa. Tar­kem­mas­ta ajan­koh­das­ta tie­do­te­taan lähem­pä­nä.

Vt4 on yksi Suo­men val­ta­väy­lis­tä ja sen paran­ta­mi­nen välil­lä Oulu-Kemi sisäl­tää työ­koh­tei­ta Kem­pe­lees­sä, Oulus­sa, Iis­sä ja Simos­sa. Hank­keen toi­men­pi­teil­lä paran­ne­taan lii­ken­teen suju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta sekä elin­kei­noe­lä­män kul­je­tus­ten toi­min­ta­var­muut­ta. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 173 mil­joo­naa euroa, jos­ta kun­tien osuus on noin 30 mil­joo­naa euroa. Työt ajoit­tu­vat vuo­sil­le 2017–2021.