Yrit­tä­jil­le koulutusta

Yrit­tä­jil­le on tar­jol­la kou­lu­tus­ta­pah­tu­mia hel­mi­kuus­sa. Kii­min­gis­sä Kiim­fys Oy:n tilois­sa jär­jes­te­tään 6.2. (klo 17–19.30), Iis­sä Mic­ro­po­lik­ses­sa 7.2. (klo 10–13) ja Hau­ki­pu­taal­la Samant­tas­sa 22.2. (klo 8–10.30) kou­lu­tus “Uut­ta pot­kua bis­nek­seen — ajan­koh­tais­ta yri­tys­tu­kien hakemisesta.

Tie­toa voi saa­da sii­tä, kuin­ka tukea voi hakea, min­kä ver­ran ja mis­tä. Kou­lu­tuk­set ovat mak­sut­to­mia, mut­ta ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta edellytetään.
Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Oulun seu­dun Bio­ta­lous­Lea­der ja Yri­ty­sAgro II ‑hank­keet ja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja koti­ta­lous­nai­set. Esi­tel­mien lisäk­si yri­tys­neu­von­takli­ni­kal­la on madol­li­suus myös hen­ki­lö­koh­tai­seen kes­kus­te­luun omaan yri­tyk­seen ja yri­tys­tu­kien kar­toi­tuk­seen liit­tyen. Infoa on tar­jol­la myös muun muas­sa uus­yri­tys­kes­kuk­sen palveluista.
Lisää tie­toa löy­tyy www.proagriaoulu.fi/biotalousleader  ja www.proagriaoulu.fi/fi/yritysagro‑2/

Tie­to­suo­jaa ja digiä

Yrit­tä­jil­le jär­jes­te­tään “Tie­to­suo­jaa ja digiä” ‑kou­lu­tus 20.2. Hotel­li Samant­tas­sa Hau­ki­pu­taal­la kel­lo 17.45 alkaen.
Kou­lu­tuk­sen toteut­taa Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien kanssa.

Aihee­na on, miten yrit­tä­jän kan­nat­taa varau­tua kevääl­lä voi­maan­tu­le­vaan tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen. Poh­din­nas­sa on myös mitä digi­ta­li­saa­tion kehi­tys mah­dol­lis­taa ja mitä ris­ke­jä sii­hen liittyy.

Kou­lu­tus on mak­su­ton, mut­ta ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta edel­ly­te­tään 15.2. men­nes­sä. Ilmoit­tau­tua voi säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la sihteeri.haukiputaanyrittajat@gmail.com