Yli­kii­min­gin kel­tai­nen talo Oulun myyn­ti­lis­tal­la — enti­nen kun­nan­ta­lo säi­lyy kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa

Ylikiimingin entinen kunnantalo, nykyinen asukastupa ei ole tulossa myyntin Oulun kaupungilta, vaikka julkisuudessa on esiintynyt sellaista tietoa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­ki lait­taa myyn­tiin koh­tei­taan, joi­ta sen ei ole enää tar­peel­lis­ta pitää itsel­lään. Raken­nuk­set on tar­koi­tus myy­dä ja ton­tit luo­vut­taa jo tämän vuo­den aika­na.

Yli­kii­min­gis­sä nyt 4H:n käy­tös­sä ole­va niin sanot­tu kel­tai­nen talo on yksi myy­tä­vis­tä koh­teis­ta. Talo on vuon­na 1947 raken­net­tu 176 neliöi­nen puu­ta­lo.

Van­ha kun­nan­ta­lo, jos­sa nyky­ään toi­mi­vat muun muas­sa asu­kas­tu­pa ja nuo­ri­so­ti­la, ei ole myyn­ti­lis­tal­la ja sen säi­lyt­tä­mi­ses­tä kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa on ole­mas­sa pää­tös. Kau­pun­ki on teh­nyt myös pää­tök­sen sii­tä, että nyt vuo­kra­ti­lois­sa ole­va Yli­kii­min­gin kun­to­sa­li siir­re­tään jol­lain aika­tau­lul­la enti­sen kun­nan­ta­lon tiloi­hin. Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den isän­nöit­si­jä Pet­ri Yli-Pyky ker­too, että kun­to­sa­lin siir­ty­mi­sen aika­tau­lu ei ole vie­lä sel­vil­lä.