Yli-iis­sä val­mis­tuu hei­mo­pu­ku­ja kii­na­lai­sil­le – Yöpy­mis­pa­ket­tien val­mis­te­lu jat­kuu Kie­ri­kis­sä

Kierikkiin saapuvat kiinalaisvieraat ovat Kaisa Hökän ja Pirjo Marttisen ompelemien heimopukujen ensimmäiset käyttäjät.

Yli-iiläi­sen Kai­sa Hökän ja Oijär­vel­lä asu­van Pir­jo Mart­ti­sen ompe­lu­ko­neet ovat suris­seet vii­me aikoi­na ahke­ras­ti. Kak­sik­ko on ommel­lut kol­me­kym­men­tä hei­mo­pu­kua Kie­ri­kin vie­rail­le. Ensim­mäi­se­nä puku­ja käyt­tää syk­syl­lä Yli-Iin kou­lul­le saa­pu­va tois­ta­kym­men­tä­hen­ki­nen ryh­mä kii­na­lais­kou­lu­lai­sia.

– Kii­na­lais­vie­raat yöpy­vät yhden yön Kie­ri­kin kivi­kau­den kyläs­sä. Puvut tule­vat heil­le sekä suo­ja­vaat­teek­si että luo­maan tun­nel­maa, ker­too Kie­rik­ki­kes­kuk­sen museo­leh­to­ri Sami Vil­jan­maa.

Omien vaat­tei­den pääl­le puet­ta­van hei­mo­pu­vun, nah­ka­jäl­ji­tel­mäs­tä ommel­ta­van pai­dan pro­to­tyy­pin teki Ansa Kare­ki­vi. Aja­tuk­se­na oli, että puvus­ta pitää saa­da mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­nen ja hel­pos­ti mui­den vaat­tei­den pääl­le puet­ta­va.

Kii­na­lai­set tutus­tu­vat Kie­ri­kis­sä näyt­te­lyyn ja kivi­kau­den kylään, pereh­ty­vät jousiam­mun­taan, kiven työs­töön sekä tik­ku­pul­lien pais­ta­mi­seen. Vie­raat yöpy­vät kivi­kau­den tyy­liin kylän asun­nois­sa, mut­ta saa­vat läm­mik­keek­si nyky­ai­kai­set makuu­pus­sit.

– Jokai­ses­sa asu­muk­ses­sa yöpyy vie­rai­den lisäk­si yövyt­tä­jä­opas. Kou­lu­tam­me yövyt­tä­jiä mui­nais­tu­lien yös­sä, hei­tä on rin­gis­säm­me jo vajaat kym­me­nen.

Kie­ri­kin kesä­työn­te­ki­jät Robert Fält ja Lau­ra Jus­si­la tes­ta­si­vat Kie­ri­kin uudet puvut. Taka­na museo­leh­to­ri Sami Vil­jan­maa.

Kii­na­lais­ten vie­rai­lu halu­taan hoi­taa luon­nol­li­ses­ti mah­dol­li­sim­man hyvin sil­lä toi­veel­la, että siel­tä teh­täi­siin vie­rai­lu­ja enem­män­kin.

– Tämä on hei­dän pilot­tiyö­py­mi­sen­sä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti siel­lä innos­tu­taan Kie­ri­kis­tä enem­män­kin, Vil­jan­maa poh­tii.

Kie­ri­kin kivi­kau­ti­ses­sa kyläs­sä yöpy­mi­siä ajaa rei­lu vuo­si sit­ten elvy­tet­ty Kie­rik­ki­kes­kuk­sen tukiyh­dis­tys Kie­rik­ki ry. Yhdis­tys sai kevääl­lä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä 15 000 euron avus­tuk­sen kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Mui­nais­tu­lia ja tilausyö­py­mi­siä

Sami Vil­jan­maa ker­too, että laa­jem­pien yöpy­mis­pa­ket­tien kehit­te­ly on lop­pusuo­ral­la. Elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä mui­nais­tu­lien yö on suu­res­sa suo­sios­sa.

– Mui­nais­tu­lien yöhön voi­daan ottaa vii­si­kym­men­tä majoit­tu­jaa. Pai­kat ovat nyt yhtä vail­la täyn­nä. Poh­dim­me­kin juu­ri, voi­sim­me­ko jär­jes­tää myös toi­sen yön.

Kivi­kau­den kyläs­sä ollaan val­mii­ta otta­maan vas­taan mui­ta­kin yöpy­jä­ryh­miä.

– Yöpy­mi­ses­tä voi pyy­tää tar­jouk­sen. Mui­nais­tu­lien yös­sä yöpy­mi­sen hin­ta on kak­si­kym­men­tä euroa hen­gel­tä, mut­ta muul­loin hin­ta riip­puu yöpy­jien mää­räs­tä, Vil­jan­maa ker­too.

Tal­vel­la Kie­rik­kiin on tulos­sa ame­rik­ka­lai­sen Lynx Vil­de­nin ryh­mä tes­taa­maan pri­mi­tii­vis­tä yöpy­mis­tä tal­vi­sis­sa olo­suh­teis­sa.

– Osit­tain tes­ti­tyyp­pi­siä öitä tul­laan var­mas­ti jär­jes­tä­mään vie­lä ennen kuin aloi­tam­me nii­den laa­jem­man mark­ki­noin­nin, Vil­ja­nen sanoo.