Yli-Iin kirk­ko kiin­ni kesän arki­päi­vät ja osan vii­kon­lo­puis­ta

Yli-Iin kir­kon remont­ti on alka­nut täl­lä vii­kol­la ikku­noi­den huol­lol­la. Ura­koit­si­ja pois­taa par­hail­laan ikku­nan­puit­tei­ta pai­kal­taan, ja ensi vii­kon aika­na kir­kon ympä­ril­le aloi­te­taan sää­suo­jan asen­ta­mi­nen.

– Sää­suo­ja on val­mis tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Sen jäl­keen pääs­tään var­si­nai­siin töi­hin ja työ­mie­hiä alkaa pyö­riä täs­sä enem­män, ker­too Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män kun­nos­sa­pi­toin­si­nöö­ri Sep­po Saran­ki.

Elo­kuun lop­puun saak­ka kes­tä­väs­sä remon­tis­sa ikku­na­huol­lon lisäk­si uusi­taan kir­kon koko vesi­ka­te, huol­to­maa­la­taan ulko­lau­doi­tus sekä paran­ne­taan sam­mu­tus­jär­jes­tel­mää. Ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tä­vyyt­tä paran­ne­taan uusi­mal­la ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­teet.

Saran­ki ker­too, että kirk­ko on arki­päi­vät sul­jet­tu­na koko kesän ajan. Vii­kon­lop­pui­sin Yli-Iin kirk­ko on auki. Kirk­ko on kui­ten­kin koko­naan pois käy­tös­tä myös vii­kon­lop­pui­sin 25.6 — 15.7. väli­sen ajan, jol­loin kir­kon sisä­puo­lel­la teh­dään töi­tä.

– Tie­ten­kin kan­nat­taa tämä sul­ke­mi­nen ja hupu­tus­kin ottaa huo­mioon kesä­ajan tapah­tu­mia suun­ni­tel­taes­sa, Saran­ki huo­maut­taa.

Edel­li­sen ker­ran Yli-Iin vuon­na 1932 raken­net­tua Yli-Iin kirk­koa on remon­toi­tu sekä sisäl­tä että ulkoa laa­jem­min 2000-luvun tait­tees­sa.

– Nyt vesi­ka­te on tul­lut käyt­töi­kän­sä pää­hän, sil­lä se on alku­pe­räi­nen. Muu­ten kor­jauk­set ja kun­nos­ta­mi­set ovat raken­nuk­sen huol­to­vä­lin mukai­sia kun­nos­tuk­sia, Sep­po Saran­ki ker­too.

Kaik­ki Yli-Iin kir­kon tie­dos­sa ole­vat lähi­tu­le­vai­suu­den kun­nos­tus­tar­peet on kar­toi­tet­tu tämän remon­tin yhtey­teen. Uusit­ta­va, sin­kit­ty vesi­kat­to kui­ten­kin maa­la­taan vas­ta parin vuo­den pääs­tä, kos­ka sin­kit­tyä vesi­ka­tet­ta ei suo­si­tel­la maa­lat­ta­vak­si heti asen­nuk­sen jäl­keen. Kir­kon jul­ki­si­vu­vä­ri­tys säi­lyy ennal­laan.

Yli-Iin kir­kon ikku­na­re­mon­tis­ta vas­taa kem­pe­le­läi­nen Res­tau­roin­ti­puuse­pät Nuut­ti Ay, jol­la on vank­ka koke­mus juu­ri kir­kon ikku­noi­den huol­ta­mi­ses­ta. Puusep­pä Vil­le Ham­mar ker­too, että kir­kon ikku­noi­den ulko­puit­teet irro­te­taan ja samas­sa yhtey­des­sä nii­den muok­kaus­tar­peet kir­ja­taan ylös. Seu­raa­vak­si ne vie­dään vers­taal­le kui­vu­maan ja kun ikku­nat ovat kui­vu­neet, maa­li rapa­taan pois, lasit, tii­vis­teet ja ruos­tu­neet osat irro­te­taan.

– Huol­lon ja maa­lauk­sen jäl­keen asen­nam­me taas ikku­na­puit­teet takai­sin pai­kal­leen. Sisä­puo­len ikku­na­puit­tei­siin tulee täs­sä remon­tis­sa vain pesu ja tii­vis­tys, Ham­mar sanoo.

Yli-Iin kirk­ko

• Raken­net­tu vuon­na 1932
• Suun­nit­te­li­ja Yrjö Sade­nie­mi
• Pää­ty­tor­nil­la varus­tet­tu puu­kirk­ko edus­taa uusklas­sis­ta tyy­liä.
• Alt­ta­ri­tau­lu on Aukus­ti Koi­vis­ton maa­laa­ma, ja se esit­tää ris­tiin­nau­lit­tua Jee­sus­ta
• Alt­ta­ri-ikku­nois­sa on Vei­jo Murok­keen lasi­maa­lauk­set
• Kirk­ko­teks­tii­lit ovat Rai­ja Ras­taan suun­nit­te­le­mat ja yli-iiläi­sen Asta Siu­ruan toteut­ta­mat
• Urut ovat 12-ääni­ker­tai­set vuon­na 1984 val­mis­te­tut
• Mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rä 350