Toi­mit­ta­jal­ta: Onko kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen erot­ta­va?

Tiuk­ka­pi­poi­sem­pi poli­to­lo­gi voi­si arvioi­da, että Oulun nykyi­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen oli­si syy­tä teh­dä joh­to­pää­tök­set eli ero­ta. Mik­si­kö? Sik­si, että se sai epä­luot­ta­mus­lauseen maa­nan­tai­na, kun kau­pun­gin­val­tuus­to äänes­ti sen ehdo­tuk­sen nurin erit­täin mer­kit­tä­väs­sä asias­sa. Val­tuus­to otti itsel­leen takai­sin val­lan päät­tää pal­ve­lu­ver­kos­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus ei oli­si halun­nut tätä val­taa takai­sin luo­vut­taa. Kau­pun­gin­hal­li­tus oli pää­ty­nyt kan­taan­sa äänin 7–4. Nyt voi­daan kysyä vas­taa­vat­ko kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lin­jauk­set yleen­sä ottaen val­tuus­ton tah­toa. Val­tuus­to on kui­ten­kin kau­pun­gin kor­kein päät­tä­vä elin.

Kes­kus­tan val­tuu­te­tun Lau­ri Niku­lan aloit­tees­ta eden­nyt pää­tös­val­ta-asia pää­tyi val­tuus­ton äänes­tyk­seen ja Niku­lan esi­tys voit­ti äänin 35–31. Oulu jou­tuu nyt uusi­maan hal­lin­to­sään­tön­sä sel­lai­sek­si, että esi­mer­kik­si kou­lu­jen lak­kau­tuk­sis­ta pää­te­tään val­tuus­tos­sa eikä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.

Val­tuus­to­ryh­mien rivit hajo­si­vat äänes­tyk­ses­sä, ja kipeim­min val­lan­siir­to vai­kut­taa kir­pais­seen kokoo­mus­ta, joka ehti ilmoit­taa, että se sanou­tuu irti hal­lin­to­sään­nön muut­ta­mi­ses­ta sekä erot­ti vas­toin ryh­män lin­jaa äänes­tä­neen oulun­sa­lo­lai­sen vara­val­tuu­te­tun Tei­ja Ruo­ka­mon mää­rä­ajak­si. Ruo­ka­mo palan­nee riviin vuo­den­vaih­teen jäl­keen, mut­ta näh­tä­väk­si jää, voi­vat­ko vaa­leil­la vali­tut kokoo­mus­val­tuu­te­tut todel­la­kin kiel­täy­tyä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton työs­ken­te­lys­tä. Hal­lin­to­sään­nön muut­ta­mi­nen on yksi osa sitä koko­nai­suut­ta.

Se, että pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­te­tään jat­kos­sa mah­dol­li­sim­man avoi­mes­ti val­tuus­ton kokouk­sis­sa, sopi­nee hyvin suu­rim­mal­le osal­le oulu­lai­sis­ta. Hal­lin­to­sään­nön muu­tos tuo pää­tök­sen­te­koon läpi­nä­ky­vyyt­tä. Äänes­tä­jät halua­vat tie­tää, kuka oli mil­lä­kin kan­nal­la. Kau­pun­gin­hal­li­tus kokoon­tuu sul­je­tuin ovin.

Pal­ve­lu­ver­kos­ta ja sii­tä päät­tä­mi­ses­tä on kehit­ty­nyt Oulus­sa poliit­ti­nen peri­aa­te­ky­sy­mys. Jos pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­to paneu­tui­si yhtä suu­rel­la tar­mol­la kau­pun­gin työt­tö­myy­den nujer­ta­mi­seen, voi­tai­siin vuo­sit­tai­set sääs­tö­lis­tat unoh­taa.

Pek­ka Kevä­jär­vi