Yksityis­ti­lai­suuksia voi­daan jär­jes­tää vain pienimuotoisina

Oulun joh­to­ryh­mä käsit­te­li tänään kes­ki­viik­ko­na koro­na­ti­lan­net­ta ja Avin pää­tök­sen mukai­ses­ti pois­ti yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien täys­kiel­lon. Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä suo­sit­te­lee kui­ten­kin, että yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään vain pienimuotoisina.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to pois­ti ylei­siä kokouk­sia ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­van kiel­lon 1.2. alka­nen. Tähän pää­tök­seen noja­ten Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut teki pää­tök­sen koro­na­pas­sin pois­tos­ta ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sien avaa­mi­ses­ta 75 pro­sen­tin asiakaspaikkamäärällä.

Oulu kuu­luu edel­leen koro­na­pan­de­mian leviä­mi­sa­lu­ee­seen. Tilan­ne on tasoit­tu­nut Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen osal­ta. Huo­le­na on kui­ten­kin hen­ki­lös­tön koro­nas­ta joh­tu­vat pois­sao­lot, altis­tu­mi­set ja uudel­leen­jär­jes­te­lyt. Roko­tuk­set ete­ne­vät hyvin, mut­ta roko­tus­tah­ti on hie­man hidastumassa.

Uusien tar­tun­to­jen mää­rä on Oulus­sa aikai­sem­pien viik­ko­jen tasol­la noin tuhan­nes­sa tapauk­ses­sa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on edel­leen kor­kea, sil­lä noin 30 pro­sent­tia näyt­teis­tä antaa posi­tii­vi­sen tulok­sen. Val­ta­vi­ruk­se­na Oulun alu­eel­la­kin on omigron.