Vie­lä älykännykästä

Kat­so­taan­pa vie­lä käy­tän­nön esi­mer­kin avul­la, miten voi käy­dä, jos las­ket äly­kän­ny­käl­lä etkä muis­ta mate­ma­tii­kan perussääntöjä.

Olet myy­mäs­sä tar­vik­kei­ta ja osta­ja halu­aa ostaa yhtä tava­raa 3kpl hin­taan 560 e/kpl ja tois­ta tar­vi­ket­ta myös 3 kpl, hin­taan 700 e/kpl. E muis­ta mate­ma­tii­kan perus­sään­tö­jä ja las­ket ne “yhte­nä­pöt­kö­nä”: 560+700x3 = 2660 e.

Sit­ten sama las­ku las­ke­taan mate­ma­tii­kan perus­sään­tö­jen mukaan (siis oikein): (560+ 700) x3 =1260 e x3 =3780 e.

Sit­ten las­ke­taan mikä on näit­ten las­ku­ta­po­jen ero 3780 e — 2660 e =1120 e.

Sinä siis hävi­sit täs­sä kau­pas­sa 1120 euroa, ja mikä pahin­ta sinä et edes vält­tä­mät­tä hok­saa, että hävi­sit, sil­lä äly­pu­he­lin ei ilmoi­ta sinun vir­hees­tä­si mitenkään.

Sinä jat­kat vain kau­pan käyn­tiä enti­sel­lä las­ku­ta­val­la, ja lopus­sa sinul­ta lop­pu­vat rahat ja et vält­tä­mät­tä saa kos­kaan tie­toon mik­si rahat loppuivat.

Tämä on esi­merk­ki yhdes­tä enti­ses­tä yrittäjästä.

Täs­tä voi­si yhteen­ve­to­na antaa kak­si huo­mion arvois­ta asiaa.

1) Lue ensin mate­ma­tii­kan perus­sään­nöt niin hyvin, että osaat ne ulkoa joka tilan­tees­sa ja sen jäl­keen ala las­ke­maan äly­lait­teil­la. 2) Älä luo­ta äly­lai­tei­siin, että ne ilmoit­ta­vat sinul­le teke­mis­tä­si vir­heis­tä, vaik­ka ovat­kin “äly­lait­tei­ta.”

Hyvää kesää kaikille!

Jou­ko Tuomela