Vero­ker­ty­mä pie­ne­ni 1,9 pro­sent­tia vuon­na 2020

Vero­jen ja pakol­lis­ten sosi­aa­li­tur­va­mak­su­jen ker­ty­mä pie­ne­ni 1,9 pro­sent­tia vuon­na 2020 pää­osin koro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vien syi­den vuok­si. Ker­ty­mä oli yhteen­sä 99,5 mil­jar­dia euroa, ker­too Tiastokeskus.

Veroas­te las­ki edel­lis­vuo­des­ta 0,2 pro­sent­tiyk­sik­köä 42,1 pro­sent­tiin. Veroas­te kuvaa vero­jen ja pakol­lis­ten sosi­aa­li­tur­va­mak­su­jen suh­det­ta brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Tie­dot käy­vät ilmi kan­san­ta­lou­den tilin­pi­don vuot­ta 2020 kos­ke­vis­ta ennak­ko­tie­dois­ta. Vero­jen ja pakol­lis­ten sosi­aa­li­tur­va­mak­su­jen ker­ty­mä oli 342 mil­joo­naa euroa suu­rem­pi kuin maa­lis­kuus­sa jul­kais­tu­jen ensim­mäis­ten tie­to­jen mukaan, suu­rim­pa­na teki­jä­nä arvon­li­sä­ve­ro­tie­to­jen tarkentuminen.