Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioita

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan eri­kois­liik­kei­tä. Par­haak­si Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das arvioi­tiin hin­ta-laa­tusuh­teel­taan, asian­tun­te­muk­ses­sa, asia­kas­pal­ve­lus­sa, mai­neel­taan ja sii­tä, että lii­ke erot­tuu eduk­seen muis­ta alan erikoisliikkeistä.

Talous­tut­ki­mus Oy teki tut­ki­muk­sen kir­je­ky­se­ly­nä osa­na Oulu Tänään 2017 ‑yhteis­tut­ki­mus­ta. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si yhteen­sä 448  iäl­tään 15–79-vuotiasta Oulun seu­dun asu­kas­ta loka-mar­ras­kuus­sa 2017, ker­too tut­ki­mus­pääl­lik­kö Timo Myl­ly­mä­ki Talous­tut­ki­mus Oy:stä.
Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin Oulun seu­dun sisus­tus­liik­kei­den, rau­ta­kaup­po­jen ja tava­ra­ta­lo­jen sisus­tus­osas­to­jen tun­net­tuu­det ja koko­nais­mie­li­ku­vat sekä pyy­det­tiin arvioi­maan mit­kä yri­tys­ku­va­väit­tä­mät sopi­vat kysei­siin toimijoihin.

Tut­ki­muk­ses­sa oli muka­na yhteen­sä 6 sisus­tusa­lan eri­kois­lii­ket­tä ja 13 rau­ta­kau­pan tai tava­ra­ta­lon sisus­tus­osas­toa. Sisus­tus­liik­kei­den ja osas­to­jen tulok­set on esi­tet­ty tut­ki­muk­ses­sa erik­seen. Sisus­tus­liik­kei­den kes­kuu­des­sa Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mäl­lä oli paras yleisarvosana.