Toi­mit­ta­jal­ta: Ker­ras­ta poikki

Saim­me uuden pre­si­den­tin, his­to­rial­li­ses­ti jo suo­raan ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Gal­lu­pit istu­van pre­si­den­tin suo­sios­ta piti­vät paik­kan­sa. Vaik­ka vaa­lei­hin läh­det­tiin aika sel­keis­tä ennak­koa­se­tel­mis­ta, muka­na olleet kah­dek­san eri­lais­ta ehdo­kas­ta kävi­vät mie­len­kiin­toi­sen kam­pan­jan ja käyn­nis­ti­vät hyviä kes­kus­te­lu­na­vauk­sia. Ettei­kö poli­tiik­ka kiin­nos­ta ihmi­siä, on pöty­pu­het­ta. Jopa kak­si kol­mes­ta ker­toi erään nyt käy­ty­jen vaa­lien alla teh­dyn kyse­lyn mukaan ole­van­sa kiin­nos­tu­nut vaaleista.

Täy­tyy tun­nus­taa, että vaa­li­pai­kal­la var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä on joten­kin hie­no ja juh­la­va tun­nel­ma. Olen var­mas­ti kalk­kis, mut­ta arki­päi­vä­nä äänes­tet­täes­sä ennak­koon kau­pan käy­tä­vän huli­nas­sa ei pää­se sii­hen samaan tun­nel­maan kuin kylä­kou­lun salis­sa, puhu­mat­ta­kaan, jos voi­si äänes­tää netis­sä omas­sa ylhäi­ses­sä yksinäisyydessään.

Hyvä siis, jos poli­tiik­ka eli yhteis­ten asioi­den hoi­to kiin­nos­taa. Kyl­lä Oulun seu­dul­la­kin seu­ra­taan täl­lä het­kel­lä kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa ja mitä esi­mer­kik­si pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­set ja ‑pää­tök­set tule­vat vai­kut­ta­maan alueille.

Ei tämä ole muu­ten ensim­mäi­nen ker­ta, kun pal­ve­lu­verk­ko on tape­til­la. Se on ollut agen­dal­la jo vii­si vuot­ta heti kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen. On sel­vi­tet­ty ja esi­tet­ty, kat­sot­tu ja odo­tet­tu. Näis­sä pro­ses­seis­sa on tul­lut sel­väk­si, että ole­mas­sa ole­via pal­ve­lui­ta on hyvin haas­ta­vaa ja vai­ke­aa muut­taa. Var­mas­ti sik­si­kin, että aiko­jen saa­tos­sa pal­ve­lut ovat muo­tou­tu­neet ihmis­ten ja aluei­den asuk­kai­den tar­pee­seen ja hyvik­si koet­tu. Toi­saal­ta voi olla hyväk­si, että raken­tei­ta ei romau­te­ta ilman perus­teel­lis­ta har­kin­taa. On hel­pom­pi rik­koa kuin rakentaa.

Mut­ta ele­tään nyt vie­lä pres­san­vaa­li­huu­maa. Seu­raa­vak­si voim­me alkaa jän­nit­tää, syn­tyy­kö tasa­val­taan prins­si vai prin­ses­sa. His­to­rial­lis­ta tämä­kin, että tasa­val­lan pre­si­den­til­le syn­tyy val­ta­kau­ten­sa aika­na perillinen.

Auli Haa­pa­la