Uusia tuu­lia Hau­ki­pu­das­hiih­toon

Jukka Tienhaara (vas.), Jarmo Savilaakso ja Tiina Sotaniemi miettimässä Haukipudashiihto-tapahtuman kehittämistä.

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta nyt jo 38. ker­ran. Latu­ret­keen ovat puhal­ta­mas­sa uudet tuu­let, sil­lä tapah­tu­ma laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si. Lau­an­tai­na 24.2. jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to.

– Las­ten ja koko per­heen tal­vi­sel­le tapah­tu­mal­le on sel­vää tar­vet­ta ja kysyn­tää, tie­tä­vät Hau­ki­pu­taan Hei­ton Jar­mo Savi­laak­so ja Juk­ka Tien­haa­ra.

Savi­laak­so toi­mii kil­pai­lun­joh­ta­ja­na ja Tien­haa­ra vas­taa aja­no­tos­ta ja tulos­pal­ve­lus­ta yri­tyk­sen­sä Maa­il­mas­ta Oy:n puit­teis­sa.

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa yhteis­voi­min nel­jä hau­ki­pu­taa­lais­ta urhei­luseu­raa, Hei­ton lisäk­si Hau­ki­pu­taan Vei­kot, Kel­lon Lyön­ti ja Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat. Muka­na ovat perin­tei­ses­ti myös Hau­ki­pu­taan Latu ja LC Haukipudas/Kello. Kau­pun­ki on muka­na latu­jen yllä­pi­tä­jä­nä.

– Meil­lä on tavoit­tee­na saa­da yhä laa­jem­pia taho­ja mukaan tämän yhtei­sen ison tapah­tu­man taak­se, sik­si olem­me kään­ty­neet nyt myös Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puo­leen, ker­to­vat Savi­laak­so ja Tien­haa­ra.

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen läh­tö­lau­kauk­sen ampu­jak­si jär­jes­tä­jät pyy­si­vät Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jaa Tii­na Sota­nie­meä.

– Olen otet­tu täs­tä kun­nia­teh­tä­väs­tä, sanoo Sota­nie­mi.
Hänen mie­les­tään Hau­ki­pu­das­hiih­to on iso ja hie­no tapah­tu­ma, joka koko­aa hau­ki­pu­taa­lai­sia yhteen ja lisää yhtei­söl­li­syyt­tä.

Hau­ki­pu­das­hiih­to hiih­de­tään nyt tois­ta ker­taa osa­na Oulun­seu­dun mas­sa­hiih­to cupia. Eli tänä­kin vuon­na hiih­tä­jät voi­vat osal­lis­tua kol­meen isoon peräk­käi­seen hiih­to­ta­pah­tu­maan, Per­tin­hiih­toon 24.2., Hau­ki­pu­das­hiih­toon 25.2. ja Ter­va­hiih­toon 3.3. Kaik­kiin kol­meen osa­kil­pai­luun osal­lis­tu­vat arvok­kai­den pal­kin­to­jen arvon­taan.

Hau­ki­pu­das­hiih­dois­ta löy­tyy ajan­koh­tais­ta tie­toa osoit­tees­ta www.haukipudashiihto.fi. Sivus­tol­le on kerät­ty myös tie­toa latu­ret­ken his­to­rias­ta.

Lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 23.1.