Ulos­ajos­sa väl­tyt­tiin henkilövahingoilta

Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Kauppatiellä Iissä.

Myö­hään ilta­päi­väl­lä vii­me kes­ki­viik­ko­na pää­tyi hen­ki­lö­au­to katol­leen ojaan Kaup­pa­tiel­lä Iis­sä. Auto oli tulos­sa Kaup­pa­tie­tä pit­kin Nes­te-ase­ma Neno­sen suun­nas­ta, kun kul­jet­ta­ja menet­ti auton hal­lin­nan ja ajo­neu­vo pyö­räh­ti katol­leen ojaan meno­suun­nas­saan vasem­mal­le puo­len tietä.

Onnet­to­muu­des­sa ei ollut mui­ta osallisia.

Pelas­tus­lai­tok­sen mukaan auton mat­kus­ta­ji­na oli kak­si hen­ki­löä, jot­ka pää­si­vät ulos kul­ku­neu­vos­ta omin avuin. Pai­kal­le häly­tet­ty ensi­hoi­don yksik­kö tar­kas­ti mat­kus­ta­jien kun­non tode­ten hei­dän vam­man­sa lie­vik­si, ja mat­kus­ta­jat pää­si­vät tar­kas­tuk­sen jäl­keen pois­tu­maan paikalta.

Katol­leen kään­ty­nees­tä autos­ta ei valu­nut maas­toon öljyä tai mui­ta hai­tal­li­sia ainei­ta, joten sen kul­jet­ta­mi­sen pois tapah­tu­ma­pai­kal­ta hoi­ti hinaus­yri­tys tors­tain aikana.