Työl­lis­tä­mis­hank­keel­le rahoi­tus Iihin

Iin kun­ta on saa­nut rahoi­tuk­sen Tuu­na­taan työ­tä ‑työl­lis­tä­mis­hank­keel­le. Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen pää­tök­sel­le hank­keel­le myön­net­tiin 382 388 euroa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton Kes­tä­vää kas­vua ja työ­tä 2014–2020 Suo­men raken­ne­ra­has­tos­ta. Han­ke toteu­te­taan aika­vä­lil­lä 1.9.2018 — 31.12.2020 ja sen tavoi­te on työt­tö­myy­den vähen­ty­mi­nen pit­käl­lä aikavälillä.

Tuu­na­taan työ­tä ‑hank­keen tar­koi­tus on luo­da työl­lis­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­li, jos­sa hyö­dyn­ne­tään kes­tä­vän kehi­tyk­sen, resurs­si­vii­sau­den ja kier­to­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­sia. Väli­nee­nä hank­kees­sa hyö­dyn­ne­tään pel­ve­lu­muo­toi­lua, osal­lis­ta­via työ­ta­po­ja sekä digi­taa­li­sia alustoja.

Hank­keen koh­de­ryh­mää ovat eri­tyi­ses­ti yli 50-vuo­ti­aat työt­tö­mät ja työt­tö­myy­su­han alla ole­vat, tois­tu­vais- ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät, eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vat, osa­työ­ky­kyi­set sekä yli kol­me kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä olleet alle 29-vuo­ti­aat iiläiset.

Yhteis­työs­sä yri­tys­ten kans­sa kehi­te­tään uusia pal­ve­lu- ja tuo­te­lii­ke­toi­min­to­ja esi­mer­kik­si kevy­ty­rit­tä­jyy­den mene­tel­min. Kan­nus­ti­me­na toi­mii yri­tys­ten Pai­kal­lis­ta-ser­ti­fi­kaat­ti, joka sisäl­tää ympä­ris­tö­lu­pauk­sen tai lupauk­sen pai­kal­li­ses­ta työl­lis­tä­mi­ses­tä. Hank­kees­sa kokeil­laan myös palk­ka­työn ja yrit­tä­jyy­den väli­muo­to­ja. Ikään­ty­vil­le kehi­tet­tään työ­teh­tä­viä, jot­ka voi­vat olla aluk­si keik­ka­luon­toi­sia ja mää­rä­ai­kai­sia, mut­ta tavoit­teel­li­sia omien voi­ma­va­ro­jen mukaan. Tuu­na­taan työ­tä tar­jo­aa työl­lis­tet­tä­väl­le työ­noh­jaa­jan tuen ja työyh­tei­söl­le työ­noh­jauss­par­raus­ta, jot­ta saa­daan lisät­tyä haluk­kuut­ta työl­lis­tää eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­via työttömiä.

Hank­keen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si kokeil­laan kään­tei­sen kil­pai­lu­tuk­sen mene­tel­mää. Kun­ta myös työl­lis­tää han­keen koh­de­ryh­mää eri­lai­siin ura­koi­hin ja huol­to­toi­men­pi­tei­siin eri­tyi­ses­ti luon­to- ja vir­kis­tys­koh­tei­siin. Hank­kees­sa kar­toi­te­taan uusia vir­kis­tys­koh­tei­ta sekä yllä­pi­de­tään kun­nos­tet­tu­ja koh­tei­ta ja tor­ju­taan vie­ras­la­je­ja. Hank­kees­sa hyö­dyn­ne­tään kesäl­lä 2018 päät­ty­vän Työ­tä luon­nos­ta ‑hank­keen kokemuksia.