Tur­val­li­sen koti­si puolesta

Tule­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on kyse myös suo­ma­lais­ten arjen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­ta. Se tar­koit­taa olo­suh­tei­ta, jois­sa jokai­nen suo­ma­lai­nen voi kokea oman hen­ki­lö­koh­tai­sen arken­sa turvalliseksi.

Eläm­me aikaa, jol­loin koh­taam­me uhkia, ris­ke­jä ja tur­vat­to­muut­ta. Vaik­ka meil­lä on edel­leen koko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ympä­ris­tö elää, kas­vaa ja kehit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta: Lähel­lä rie­hu­va sota. Nuor­ten teke­mät vaka­vat rikok­set ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat lisään­ty­neet. Näi­hin liit­tyy yhä useam­min huu­mei­den käyt­tö, myyn­ti ja velan­pe­rin­tä. Tur­val­li­suusa­lan asian­tun­ti­joi­den teke­mien havain­to­jen perus­teel­la ris­kit ovat vah­vas­ti läs­nä myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Kai­kil­la pitää olla oikeus tur­val­li­suu­teen työ­elä­mäs­sä, har­ras­tuk­sis­sa, kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa ja kaduil­la ilman väki­val­taa, kiusaa­mis­ta ja syr­ji­tyk­si tule­mis­ta. Kou­luis­sa on lisät­tä­vä hen­ki­lös­tön ja oppi­lai­den ymmär­rys­tä kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan vai­ku­tuk­sis­ta. On kyet­tä­vä puut­tu­maan las­ten ja nuor­ten pahoin­voin­tiin nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Kiusaa­mi­sel­le on olta­va aina nollatoleranssi.

Ennal­taeh­käi­se­väl­lä työl­lä on mah­dol­li­suus estää kata­stro­fi. Nyt on tär­ke­ää muo­dos­taa oikea tilan­ne­ku­va, luo­da edel­ly­tyk­set ongel­mien kor­jaa­mi­sek­si ja saa­da kaik­ki mukaan tähän työ­hön. Lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le on var­mis­tet­ta­va riit­tä­vä tuki. Tera­pia­ta­kuu ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on saa­ta­va ajan vaa­ti­mus­ten mukai­sel­le tasol­le. Polii­sin resurs­se­ja on lisät­tä­vä, jot­ta pää­sem­me rea­goi­maan ongel­miin nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Poli­tiik­ko­jen teh­tä­vä on var­mis­taa suo­ma­lai­sil­le tur­val­li­nen arki. Tämä on tär­keä arvo­va­lin­ta, äänes­tä kevään vaa­leis­sa tur­val­li­sen koti­si puo­les­ta. Pide­tään huol­ta ja väli­te­tään, aivan kaikista.

Juha Hän­ni­nen

kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas

Kokoo­mus