Tiuk­ka ei EU:n pakkoremonteille

Suo­ma­lai­sil­la on rahas­ta tiuk­kaa. Sil­ti EU-par­la­ment­ti esit­tää kodeil­le pakol­li­sia ener­gia­re­mont­te­ja. Ei täl­lais­ta voi sulat­taa. Ollaan­ko Brys­se­lis­sä vie­raan­nut­tu ihmis­ten arjesta?

Toteu­tues­saan esi­tys mak­sai­si suo­ma­lai­sil­le mil­jar­de­ja. Sil­ti sitä kan­na­tet­tiin dema­rei­den, kokoo­muk­sen ja vih­rei­den suun­nas­ta. Kokoo­muk­sen Pie­ti­käi­nen äänes­ti pak­ko­re­mont­tien puo­les­ta, perus­suo­ma­lais­ten Huh­ta­saa­ri ei vai­vau­tu­nut pai­kal­le. Kes­kus­tan molem­mat edus­ta­jat Mau­ri Pek­ka­ri­nen ja Elsi Katai­nen vas­tus­ti­vat ehdotusta.

Kes­kus­ta erot­tuu puo­lus­ta­mal­la yksi­tuu­mai­ses­ti suo­ma­lai­sia. Lin­jam­me on kir­kas. Kotien pär­jää­mi­nen on etusi­jal­la nyt ja jat­kos­sa, edus­kun­nas­sa ja Euroopassa.

Ener­gia­te­hok­kuus on tär­keä tavoi­te, mut­ta kei­no nyt vää­rä. Ilmas­to­toi­mis­sa pitää varoa mene­mäs­tä uril­le, jot­ka vaa­ran­ta­vat kan­sa­lais­ten tär­keän tuen. Kal­liil­la pakoil­la saa­daan aikaan vain vastustusta.

Hyvä esi­merk­ki onnis­tu­nees­ta kei­nos­ta on rahal­li­nen tuki, jol­la ihmi­siä on kan­nus­tet­tu luo­pu­maan öljy­kat­ti­lois­ta. Peri­aa­te­ky­sy­mys on, että pää­tök­set kuu­lu­vat ihmi­sil­le itselleen.

Eteen­päin kul­je­taan ja koko Suo­mea raken­ne­taan omal­la lin­jal­la: Suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­lon, työn ja tur­val­li­suu­den puo­lus­ta­mi­nen on tär­kein velvollisuutemme.

Anni­ka Saarikko

Kes­kus­tan puheenjohtaja