Tie­to­vi­sa 10.12.2018

Kysy­myk­set
1. Mis­sä kau­pun­gis­sa pidet­tiin puo­lus­tus­voi­mien tämän vuo­den itse­näi­syys­päi­vän paraa­ti?
2. Kuka oli Suo­men tasa­val­lan pre­si­dent­ti­nä tal­vi­so­dan aika­na?
3. Min­kä Tans­kal­le kuu­lu­van alu­een pää­kau­pun­ki on Tors­havn?
4. Mit­kä urhei­lu­la­jit kuu­lu­vat rackle­to­niin?
5. Mis­sä maas­sa aloi­tet­tiin v. 1924 ensim­mäi­se­nä maa­il­mas­sa moot­to­ri­kelk­ko­jen teol­li­nen val­mis­ta­mi­nen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Kana­da, d) Yhdys­val­lat
6. Kuolema_____________ on Agat­ha Chris­tien klas­sik­ko­ro­maa­ni. Mikä veteen liit­ty­vä sana puut­tuu nimes­tä?
7. Kenen kii­min­ki­läis­syn­tyi­sen tai­tei­li­jan teke­mät apos­to­le­ja kuvaa­vat sym­bo­lit löy­ty­vät Iin kir­kon saar­nas­tuo­lis­ta?
8. Ketä hah­moa Peter Falk esit­ti suo­si­tus­sa TV-sar­jas­sa v. 1971–2003?
9. Mikä japa­nin kie­len sana tar­koit­taa suo­mek­si ”yhtä nume­roa”?
10. Mikä on ulko­mais­ten mat­kai­li­joi­den mää­räl­lä mitat­tu­na maa­il­man suo­si­tuin mat­kai­lu­maa? a) Espan­ja, b) Rans­ka, c) Ita­lia, d) Thai­maa

Vas­tauk­set
1. Mik­ke­lis­sä
2. Kyös­ti Kal­lio
3. Fär­saar­ten
4. Ten­nis, päy­tä­ten­nis, sul­ka­pal­lo, squash
5. d) Yhdys­val­lat
6. Nii­lil­lä
7. Oska­ri Jau­hiai­sen
8. Colum­boa
9. Sudo­ku
10. b) Rans­ka