TET-jak­sos­ta tun­tu­maa työelämään

Anni Pyykkönen pitää TET-jaksoa tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Kuva: Thelma LohilahtiAnni Pyykkönen pitää TET-jaksoa tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Kuva: Thelma Lohilahti

Län­si­tuu­len kou­lus­sa opis­ke­le­va yhdek­säs­luok­ka­lai­nen Anni Pyyk­kö­nen on TET-har­joit­te­li­ja­na Optik­ko Duos­sa, joka sijait­see aivan Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan sykkeessä.

Mikä TET on?

– TET tar­koit­taa työ­elä­mään tutus­tu­mis­ta. Työ­elä­mään tutus­tu­mi­ses­sa 8. ja 9. luok­ka­lai­set mene­vät vii­kok­si valit­se­maan­sa yri­tyk­seen teke­mään eri­lai­sia työ­teh­tä­viä saa­dak­seen koke­mus­ta työ­elä­mäs­tä. Työ­nan­ta­ja tai vas­taa­va ohjaa­ja päät­tää oppi­laan teh­tä­vät ja lopuk­si arvioi nuo­ren suo­riu­tu­mi­sen TET-vii­kos­ta. TET-paik­ka kan­nat­taa vali­ta omien mie­len­kiin­to­jen poh­jal­ta, eikä mui­den pai­nos­tuk­ses­ta tai ystä­vien mieliksi. 

Mitä työ­teh­tä­viä olet teh­nyt TET-har­joit­te­lus­sa?

– Olen teh­nyt eri­lai­sia sii­vous­töi­tä, kuten imu­roi­nut liik­keen tilo­ja ja mopan­nut lat­tioi­ta. Olen myös puh­dis­ta­nut pal­jon sil­mä­la­sien lins­se­jä ja jär­jes­tä­nyt arkis­toin­ti­lap­pu­ja aak­kos­jär­jes­tyk­seen sekä puh­dis­ta­nut ja jär­jes­tel­lyt koe­lins­se­jä, joi­ta käy­te­tään näön­tar­kas­tuk­sis­sa. Jut­te­len myös mie­lel­lä­ni asiak­kail­le. Pidän jär­jes­te­le­mi­ses­tä, joten tämä yri­tys oli minul­le juu­ri oikea TET-paikka. 

Mitä ennak­ko-olet­ta­muk­sia sinul­la oli TET-jak­sos­ta? Ovat­ko ne toteutuneet?

– Ennen TET-jak­soa ajat­te­lin työn ole­van juu­ri­kin täl­lais­ta, mitä olen­kin tääl­lä teh­nyt. Uskoin työn ole­van rau­hal­lis­ta ja ren­toa, joka onkin osoit­tau­tu­nut todek­si. Läh­din työ­elä­mään tutus­tu­mi­seen hyväl­lä asen­teel­la odot­taen innol­la tule­via tehtäviä.

Onko TET-jak­so sinus­ta tar­peel­li­nen tule­vai­suu­den kannalta?

– Kyl­lä on. TET-jak­sol­la pys­tyy esi­mer­kik­si tutus­tu­maan unel­ma-ammat­tin­sa työ­teh­tä­viin etu­kä­teen, jol­loin saa esi­ma­kua työs­tä. Työ­elä­mään tutus­tu­mi­sen kaut­ta voi myös löy­tää uuden amma­tin, joka herät­tää kiin­nos­tus­ta ja jos­ta tah­too oman amma­tin. TET myös saat­taa aut­taa valit­se­maan sopi­van jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan itsel­le ja se avaa sil­mät näke­mään aivan uusia työmahdollisuuksia.

Onko TET-jak­son pituus (yksi viik­ko) mie­les­tä­si sopiva?

– On, erit­täin­kin sopi­va. Aika ei ole lii­an lyhyt eikä lii­an pit­kä. Sii­nä ajas­sa ehtii näh­dä työn useat eri ulot­tu­vuu­det ja tutus­tua työym­pä­ris­töön. Riip­puen tie­ten­kin pai­kas­ta, vii­kos­sa ehtii kokeil­la usei­ta eri työtehtäviä. 

Oli­ko TET-pai­kan löy­tä­mi­nen helppoa?

– Ei kovin­kaan. Jou­duin hake­maan muu­ta­mas­ta pai­kas­ta ennen kuin kek­sin tämän liik­keen, sil­lä olin jät­tä­nyt TET-pai­kan hake­mi­sen aika myö­häi­seen. Moni paik­ka oli jo täyn­nä. Kan­nat­taa hakea TET-paik­ka ajois­sa! Olen kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, että pää­sin tän­ne Optik­ko Duoon. 

Vai­kut­ti­ko koro­na-aika TET-pai­kan löytämiseen?

– Kyl­lä vai­kut­ti. TET-pai­kan löy­tä­mi­nen oli haas­ta­vam­paa, sil­lä monis­sa pai­kois­sa koro­na-rajoi­tuk­set vai­kut­ti­vat pai­kan saan­tiin. Vii­me kevää­nä TET perut­tiin koro­nan vuok­si, joten en pääs­syt sil­loin TET-har­joit­te­luun ollen­kaan. Se har­mit­ti vähän, mut­ta onnek­si tänä vuon­na TET toteutettiin. 

Luu­let­ko TET:n hel­pot­ta­van nuo­ria valit­se­maan jatko-opintopaikkansa?

– Kyl­lä vain. Jos innos­tuu TET:n kaut­ta alas­ta, johon tar­vit­see ammat­ti­kou­luo­pin­not, on var­mas­ti hel­pom­pi päät­tää opis­ke­lu­pai­kak­si ammat­ti­kou­lu kuin lukio. Samoin toi­sin päin. TET voi myös var­mis­taa pää­tök­sen jat­ko-opin­nois­ta, jos nii­den kans­sa on ollut epävarmuutta. 

Mihin paik­koi­hin voi men­nä TET-har­joit­te­luun?

– Esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pat sekä muut kau­pat ja puo­dit ovat oikein hyviä TET-paik­ko­ja. Myös pie­nem­piin yri­tyk­siin, päi­vä­ko­tei­hin, kou­lui­hin, ruo­ka­paik­koi­hin… oikeas­taan mel­kein kaik­kial­le voi men­nä TET-harjoittelijaksi. 

Mihin ajat­te­lit läh­teä opis­ke­le­maan perus­kou­lun jäl­keen? Onko TET vai­kut­ta­nut valintaasi?

– Luul­ta­vas­ti menen lukioon. TET ei oikeas­taan ole vai­kut­ta­nut pää­tök­see­ni, sil­lä olen jo aiem­min aja­tel­lut suun­taa­va­ni sin­ne yhdek­sän­nen luo­kan jälkeen. 

Kir­joit­ta­ja on TET-har­joit­te­lus­sa Ran­ta­poh­jas­sa 26.–30.10.2020.