Ter­veys ja arvot tär­kei­tä yrittäjille

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jis­sä toteu­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Yrit­tä­jän hyvin­voin­ti­ky­se­ly maa­lis­kuus­sa 2022. Kyse­ly suun­nat­tiin ensi­si­jai­ses­ti tut­ki­mus­lu­van anta­neil­le Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien jäse­ny­rit­tä­jil­le ja sii­hen vas­ta­si 149 yrit­tä­jää. Vas­taa­jis­ta 48 % toi­mii yksi­ny­rit­tä­ji­nä ja loput ovat työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä. Kyse­lyl­lä halut­tiin sel­vit­tää yrit­tä­jien hyvin­voin­nil­le ja jak­sa­mi­sel­le kriit­ti­siä ja tär­kei­tä asioita.

Fyy­si­nen ja psyyk­ki­nen ter­vey­den­ti­la koe­taan tär­keim­mik­si hyvin­voin­nin osa-alueik­si täs­sä het­kes­sä. Eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiai­den yrit­tä­jien vas­tauk­sis­sa koros­tuu oman toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­nen ja sii­tä huo­leh­ti­mi­nen. Sama ikä­luok­ka arvos­taa myös fyy­si­seen ter­vey­den­ti­laan, sosi­aa­li­siin suh­tei­siin ja toi­min­taym­pä­ris­töön liit­ty­viä asioi­ta mui­ta ikä­luok­kia enem­män. Arvo­jen mer­ki­tys koros­tuu eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mas­sa ikäluokassa.

Yrit­tä­jil­le on tär­ke­ää toteut­taa yri­tys­toi­min­taa omien arvo­jen­sa poh­jal­ta. Vas­taa­vas­ti yrit­tä­mi­sen vapaus koe­taan mer­ki­tyk­sel­li­se­nä ja vah­vas­ti toteu­tu­va­na osa-alu­ee­na. Vapau­den mer­ki­tys kas­vaa ikä­vuo­sien myö­tä. Onnis­tu­mi­sen koke­muk­set, itsen­sä joh­ta­mi­nen, omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen sekä jat­ku­va itsen­sä kehit­tä­mi­nen koe­taan myös var­sin hyvin toteu­tu­vik­si asioik­si. Oman ajan­käy­tön hal­lin­ta ja talou­del­li­nen menes­tys koe­taan hei­koim­min toteu­tu­vik­si eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiai­den yrit­tä­jien kohdalla.

Vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan jak­sa­mi­seen liit­ty­vien väit­tei­den oma­koh­tais­ta paik­kan­sa pitä­vyyt­tä astei­kol­la 1–5. Yrit­tä­jän jak­sa­mis­ta tuke­vat par­hai­ten omat har­ras­tuk­set (ka. 3,6), läheis­ten tuki (ka. 3,5) sekä ver­kos­tot (ka. 3,3). Osa yrit­tä­jis­tä kokee ole­van­sa lii­an yksin yrit­tä­jyy­ten­sä kans­sa (ka. 2.9) ja osal­le oma jak­sa­mi­nen muo­dos­taa esteen yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­sel­le (ka. 2.2).

Vas­taa­jis­ta 48,3 %:lla on voi­mas­sa ole­va työ­ter­veys­huol­to­so­pi­mus ja 50,3 %:lla sopi­mus­ta ei ole voi­mas­sa. Eri­tyi­ses­ti sopi­mus­ten puut­tu­mi­nen koros­tuu yksi­ny­rit­tä­jien koh­dal­la, joi­den osuus ei-vas­tauk­sis­ta oli 80 %.

Kysyt­täes­sä syi­tä sopi­mus­ten puut­tu­mi­sel­le suu­rin osa vas­taa­jis­ta kokee, ettei näe sopi­mus­ta tar­peel­li­sek­si (45 %), sopi­mus ei ole ajan­koh­tai­nen (16 %) tai että hänel­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa pää­tök­sen­sä tuek­si (16 %). Nii­den koh­dal­la, joil­la ei ole voi­mas­sa ole­vaa sopi­mus­ta, perus­tee­na mai­ni­taan myös vakuu­tus­ten kor­vaa­va mer­ki­tys ja työ­ter­veys­huol­to­so­pi­mus­ten kus­tan­nus­ten kor­kea taso.

Nykyi­seen yri­tyk­ses­sä voi­mas­sa ole­vaan työ­ter­veys­huol­to­so­pi­muk­seen liit­ty­vän tyy­ty­väi­syy­den kes­kiar­vo on 6,5 astei­kol­la 0–10.

Yrit­tä­jät ovat tyy­ty­väi­siä yrit­tä­jyy­teen­sä. Vaik­ka talou­del­li­nen tilan­ne ei edel­lyt­täi­si yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mis­ta, toden­nä­köi­syy­den kes­kiar­vo jat­kaa yri­tys­toi­min­taa on seit­se­män, astei­kol­la 0–10.