Teks­ta­rit 2.3.

Ylen artik­ke­lin mukaan 10 tuu­li­voi­ma­lan puis­tos­sa yhden voi­ma­lan pur­ku­kus­tan­nus on tapaus­koh­tai­ses­ti vaih­del­len noin 60 000–120 000 euroa, kun kaik­ki voi­ma­lat pure­taan samal­la ker­taa. Tämä sum­ma jää mak­set­ta­vaa, kun kaik­ki kier­rä­tet­tä­vä mate­ri­aa­li myy­dään pois. Kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mat, jos perus­tus­kin poistetaan.

Onko Iis­sä huo­mioi­tu tätä?

Nor­ja kiel­tä­nyt tuu­li­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­sen maal­le. Nyt halu­aa säh­köä Suo­mes­ta. Käy­kää ihmees­sä alle­kir­joit­ta­mas­sa vetoo­mus Ei enää lisä­tuu­li­voi­maa Iihin.

Kävin jo

Tuu­li­myl­lyt pitäi­si lait­taa Konin­tien var­teen! Eikö­hän päät­tä­jil­lä­kin heräi­si jär­ki ja vastustus.

Met­sä­mies

Ii perus­ti työ­ryh­män miet­ti­mään sääs­tö­jä. Kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä työn­te­ki­jöi­den jou­lu­ruo­kai­lus­ta luo­vut­tiin ja sääs­tet­tiin 5 000 euroa, leh­ti­ti­lauk­sia perut­tiin ja sääs­tet­tiin muu­ta­ma sata­nen. Vesi­lai­tok­sen vir­ka­mies jät­tää peri­mät­tä Kui­va­nie­men ja Iin osal­ta vesi­mak­susaa­ta­via 30 000 euron edes­tä! Eikö­hän tämä­kin vaa­di kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen! Me veron­mak­sa­jat mak­sam­me tämän­kin. Eikö Iis­sä tar­vit­se mak­saa vesi­mak­su­ja. Luu­li­si vesi­lai­tok­sel­la ole­van hel­pot k0nstit mak­su­jen perimiseksi.

Pet­ty­nyt veronmaksaja

Paas­to­na­jas­ta oli Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen kir­joit­ta­nut otsi­kol­la Kut­su paas­toon niin osu­vas­ti, että enpä muis­ta aikoi­hin tuom­mois­ta luke­nee­ni. Sii­nä ei ole unoh­det­tu tär­kein­tä: rukous, katu­mus ja Juma­lan sana.

Elä­mäm­me kal­lein asia

Jää­lis­sä ale­taan hoi­taa kii­min­ki­läis­ten Pos­tin pal­ve­lut. Mei­dän pitää hakea pake­tit jo Hönt­tä­mäen kau­pas­ta. Ihmeel­lis­tä toi­min­taa No, hoi­tuu­pa kaup­pa-ostok­set­kin samal­la reissulla.

Kii­min­ki­läi­nen

Nyt oli ajan­koh­tais­ta asi­aa Kii­min­ki­jo­ki­suul­la liik­ku­mi­ses­ta Ran­ta­poh­jas­sa. Hyvä, että asia on eden­nyt kes­kus­te­luk­si perus­te­lui­neen. Kii­tok­set ansait­se­vat kaik­ki aktii­vi­ser asu­ka­syh­dis­tyk­sen alu­eel­lam­me. Yhteis­tä hyvää in tal­koil­la saa­tu aikaan varo­jen keruun ja fyy­si­sen teke­mi­sen kei­noin. Nyt on aika jokai­sen naut­tia olo­suh­teis­ta taval­la tai toi­sel­la ympä­ris­vuo­ti­ses­ti, eikä hakea muu­re­ja ja rajoi­tuk­sia liikkumiseen.

Hyvin­voin­tia kai­kil­le ja hymyä huuleen.

Oulu päät­ti ava­ta uima­hal­lit ja kun­to­sa­lit yli 65-vuo­tiail­le. Onko se jopa perus­tus­lain vas­tais­ta? Syr­ji­mis­tä iän perusteella?

Kun­toi­li­ja iäs­tä riippumatta