MIe­li­pi­de: Tuu­li-voi­man tuotot

Vii­me aikoi­na on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua uusien tuu­li­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­ses­ta Iihin. On perus­tel­tu monet sekä raken­ta­mi­sen että raken­ta­mat­ta jät­tä­mi­sen­kin hyö­dyt ja haitat.

Otta­mat­ta kan­taa uusien voi­ma­loi­den puo­les­ta tai vas­taan, näin kun­ta­vaa­lien lähes­tyes­sä, haluai­sin virit­tää kes­kus­te­lua asi­aan liit­ty­väs­tä erit­täin tär­keäs­tä aiheesta.

Miten mah­dol­li­set uusien tuu­li­voi­ma­loi­den tuot­ta­mat euro­mää­räi­ses­ti suu­reh­kot kiin­teis­tö­ve­rot oli­si jär­ke­vää sijoittaa?

Tähän kes­kus­te­lun virit­tä­jäl­lä on jämp­ti ehdotus.

Raken­ne­taan vie­lä Jak­ku­ky­län mil­joo­na­sil­taa­kin pidem­pi riip­pusil­ta Konin­tien var­res­ta Hami­nan puo­lel­le, osi­moil­leen seu­ra­kun­ta­ta­lon ja Nät­te­po­rin väliin. Tämä lyhen­täi­si mer­kit­tä­väs­ti (n. 1 km) mei­dän Konin­tien asuk­kai­den mat­kaa kun­nan kes­kus­taan. Kaup­pa-asiat voisi/jaksaisi hoi­taa kävel­len, ja toi­vot­ta­vas­ti kir­kon­kin kävi­jä­mää­rä hiu­kan kasvaisi.

Auton käyt­tö vähe­ni­si var­mas­ti, ja lopuk­si ilmas­to­kin ehkä pelas­tui­si tai vähin­tään kiittäisi.

Lais­kah­ko asu­kas Konintieltä