Mie­li­pi­de: Ikään­ty­neen väes­tön tukeminen

Laki ikään­ty­neen väes­tön toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­ses­ta sekä iäk­käi­den sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta vel­voit­taa suun­ni­tel­man ikään­ty­neen väes­tön tuek­si. Oulun kau­pun­gil­la tulee olla lain 5 pykä­län mukai­nen suun­ni­tel­ma ikään­ty­neen väes­tön tuke­mi­sek­si, jota myös toteu­te­taan päätöksenteossa.

Suun­ni­tel­man kuu­luu olla osa kau­pun­gin stra­te­gis­ta suun­nit­te­lua, jon­ka hyväk­syy val­tuus­to ja joka tar­kis­te­taan val­tuus­to­kausit­tain. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la, ‑val­tuus­tol­la ja hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­la on olta­va riit­tä­vä käsi­tys ikään­ty­vän väes­tön todel­li­sis­ta palvelutarpeista.

Ikään­ty­neen väes­tön toi­min­ta­ky­vyn suun­ni­tel­mas­sa on mm. arvioi­ta­va ikään­ty­neen väes­tön hyvin­voin­nin tilaa, ikään­ty­neel­le väes­töl­le tar­jol­la ole­vien pal­ve­lu­jen riit­tä­vyyt­tä ja laa­tua, sekä ikään­ty­neen väes­tön pal­ve­lu­tar­pee­seen vai­kut­ta­via tekijöitä.

Suun­ni­tel­mas­sa on mää­ri­tel­tä­vä tavoit­teet ikään­ty­neen väes­tön hyvin­voin­nin, toi­min­ta­ky­vyn ja itse­näi­sen suo­riu­tu­mi­sen tuke­mi­sek­si sekä ikään­ty­neel­le väes­töl­le tar­jot­ta­vien pal­ve­lu­jen mää­rän ja laa­dun kehit­tä­mi­sek­si. Lisäk­si on mää­ri­tel­tä­vä toi­men­pi­teet, voi­ma­va­rat ja eri toi­mia­lat, jot­ka vas­taa­vat em. koh­das­sa tar­koi­tet­tu­jen tavoit­tei­den ja toi­men­pi­tei­den toteutumisesta.

Oulun kau­pun­gin sai­ras­ta­vuus- ja kan­san­tau­ti-indek­sit ovat kor­keam­mat kuin muis­sa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Kaik­ki ikäih­mi­set eivät pär­jää koti­hoi­dos­sa tai tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa elä­män­sä lop­pu­vai­hees­sa ja tulem­me tar­vit­se­maan ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta lai­tos­hoi­toa ikään­ty­vän väes­tön tueksi.

Lai­tos­hoi­don rin­nal­la suo­sit­te­lem­me per­he­hoi­toa kevyem­pä­nä hoi­to­muo­to­na, sekä omais­hoi­ta­jien vapai­den mahdollistamiseksi.

Van­hus­pal­ve­lu­lain vel­voit­ta­man suun­ni­tel­man tulee ohja­ta ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ja. Ikäih­mi­set ansait­se­vat laa­du­kas­ta tukea ja hoi­toa elä­män­kaa­ren­sa lop­puun saakka.

Susan­na Kis­ner, Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen, kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kesk.)

Anne­li Näp­pä, Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen, kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kesk.)