Tavoit­tee­na aloit­taa Kel­lon ker­ros­ta­lo­han­ke syksyllä

Kellon keskustaajaman ilme muuttuu kun kauppakortteliin rakennetaan kylän ensimmäinen asuinkerrostalo. Näkymä Kiviniementieltä, vasemmalle taakse sijoittuu nuorisoseurantalo. Kuva: Pave Arkkitehdit.Kellon keskustaajaman ilme muuttuu kun kauppakortteliin rakennetaan kylän ensimmäinen asuinkerrostalo. Näkymä Kiviniementieltä, vasemmalle taakse sijoittuu nuorisoseurantalo. Kuva: Pave Arkkitehdit.

Suun­ni­tel­mat Kel­loon raken­net­ta­vas­ta alu­een ensim­mäi­ses­tä ker­ros­ta­los­ta ovat valmiina.

– Mikä­li kaa­voi­tus ete­nee kuten meil­le on luvat­tu, on tar­koi­tuk­sem­me pääs­tä raken­ta­maan koh­det­ta tule­va­na syk­sy­nä, ker­too Juk­ka Puo­lak­ka hank­keen toteut­ta­vas­ta Tech­nocam­pus Oy:stä.

Tech­nocam­pus toteut­ti äsket­täin val­mis­tu­neen ja käyt­töö­no­te­tun K‑Market Kel­lon kaup­pa­kiin­teis­tön. Ker­ros­ta­lo sijoit­tuu kau­pan län­si­puo­lel­le samaan kort­te­liin, joka on koko­nai­suu­des­saan Tech­nocam­puk­sen omis­tuk­ses­sa. Kaup­pa- ja ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat kus­tan­nusar­vioil­taan yhteen­sä noin 5–6 mil­joo­nan euron luokkaa.

Ker­ros­ta­lo­hank­keen, Kiin­teis­tö Oy Kul­ta­kel­lon, toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, jos­ta ehdo­tus val­mis­tuu Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tuk­ses­sa tänä kevää­nä. Ase­ma­kaa­van muu­tok­sen hyväk­syy kaupunginvaltuusto.

Kel­lon ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suus käsit­tää 3- ja 4‑kerroksiset raken­nuk­set, jot­ka muo­dos­ta­vat yhte­näi­sen komplek­sin siten, että nii­den käy­tös­sä on yhtei­nen his­si ja piha-alue. Huo­neis­to­ja koh­tee­seen tulee kaik­ki­aan 23. Huo­neis­tot ovat pää­asias­sa 2–4 huo­neen asun­to­ja, jot­ka ovat kool­taan noin 39–95 neliö­tä. Kai­kis­sa asun­nois­sa on par­ve­ke ja sau­na. Asun­not ovat omistusasuntoja.

Kun huo­neis­tot ovat pää­asias­sa vähän isom­pia kak­sioi­ta ja kol­mioi­ta, nii­den tar­jon­nal­la vas­ta­taan sii­hen tar­pee­seen ja kysyn­tään, mitä alu­eel­la arvioi­daan ole­van. Juk­ka Puo­lak­ka ja Ris­to Jär­ve­lin Tech­nocam­puk­sel­ta ker­to­vat, että tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta eri­tyi­ses­ti vart­tu­neem­mal­le väes­tö­ryh­mäl­le suun­nat­tua asu­mis­ta Kel­lon kes­kuk­sen pal­ve­lu­jen välit­tö­mäs­sä läheisyydessä. 

Kel­los­sa on suu­ri väes­tö­poh­ja myös iäk­kääm­män väes­tön osal­ta. Myös Oulun kau­pun­gin asun­to­po­liit­ti­nen stra­te­gia tukee alue­kes­kus­ten ker­ros­ta­lo-asu­mis­ta. Senio­ri-ikäi­sil­lä on tar­vet­ta muut­taa oma­ko­ti­ta­lois­ta lähel­le pal­ve­lui­ta omal­la kyläl­lä, eikä aiem­min ker­ros­ta­loa­su­mi­seen ole ollut mah­dol­li­suut­ta Kel­lon alu­eel­la. Kaup­po­jen ohel­la välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä on myös kou­lu, päi­vä­ko­ti ja seu­ra­kun­ta­ta­lo. Vie­rei­sel­lä nuo­ri­so­seu­ran talol­la toi­mii asukastupa.

Alkuun raken­nut­ta­jal­la oli tar­koi­tus teh­dä koh­tees­ta 6–8‑kerroksinen koko­nai­suus, mut­ta näin kor­keal­le ker­ros­ta­lol­le ei saa­tu lupaa. Huo­mioon oli otet­ta­va lähei­nen nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo ja miten ker­ros­ta­lo sopii alu­een yleis­ku­vaan ja maa­lais­mil­jöö­seen. Syn­ty­nee­seen rat­kai­suun 3–4 ker­rok­sis­ta raken­nut­ta­jat ovat kui­ten­kin tyy­ty­väi­siä. Suun­ni­tel­tu ker­ros­ta­lo sulau­tuu kylä­ku­vaan muo­dos­taen näyt­tä­vän ja moder­nin koko­nai­suu­den ja por­tin Vir­pi­nie­men ja Kivi­nie­men suun­taan. Ker­ros­ta­los­ta ja kau­pas­ta muo­dos­tuu ilmeel­tään yhteen­so­pi­va koko­nai­suus, molem­mat raken­nuk­set ovat ark­ki­teh­tuu­ril­taan hie­man nor­mi­ra­ken­ta­mi­ses­ta poik­kea­via. Kort­te­lia kos­ke­vas­ta kaa­va­suun­nit­te­lus­ta ja koh­tei­den ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Pave Arkkitehdit.

Kysyn­tää ker­ros­ta­loa­sun­noil­le on jo ollut muka­vas­ti. Jos raken­ta­maan pääs­tään syk­syl­lä, koh­de val­mis­tui­si kesäl­lä 2022. Koh­det­ta ei ole annet­tu vie­lä myyn­tiin välit­tä­jil­le, mut­ta tie­dus­te­lui­hin vas­taa Juk­ka Puolakka.

Tech­nocam­pus Oy on oulu­lai­nen vuon­na 1991 perus­tet­tu yri­tys, jon­ka toi­mia­laan kuu­luu kiin­teis­tö­ke­hi­tys- ja kiinteistösijoitushankkeita.