Syke-talon remont­tia valmistellaan

Kii­min­gin Syke-talon mar­ras­kuun alus­sa käyn­nis­ty­vää perus­kor­jaus­ta val­mis­tel­laan parhaillaan.

Nuo­ri­so­ti­lat ovat jo muut­ta­neet pois tilois­ta. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja isom­pien avau­tuu mar­ras­kuus­sa ABC:lle.

Kir­jas­to on avoin­na nykyi­sel­lä pai­kal­laan syys­kuun lop­puun saak­ka, jon­ka jäl­keen se on loka­kuun koko­naan kiin­ni ja avau­tuu mar­ras­kuun alus­sa ABC:llä, mikä­li väis­tö­ti­lat val­mis­tu­vat sii­hen men­nes­sä. Kir­jas­to on avoin­na ABC:llä arki­sin kel­lo 9–19 ja lau­an­tai­sin kel­lo 9–15.

Loka­kuun aika­na asiak­kai­den varauk­set ovat nou­det­ta­vis­sa Kii­min­gin Oulu10:n asioin­ti­pis­tees­tä (Lem­pi­nie­men­tie 2). Palau­tuk­sia ei ote­ta vas­taan Oulu10:ssä. Aineis­toa voi palaut­taa loka­kuus­sa mui­hin kir­jas­toi­hin. Kii­min­gin kir­jas­tos­ta lai­na­tun aineis­ton lai­na-aiko­ja on jat­ket­tu 3.12. saakka.

Gal­le­ria O. Jau­hiai­nen on sul­jet­tu­na remon­tin ajan.