Suvi­vir­si vii­mei­sen kerran

Jokikylän koululta Asemalle siirtyvät oppilaat esittivät lauluja Jokikylän koulun viimeisessä kevätjuhlassa tänään keskiviikkona.

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä lau­let­tiin suvi­vir­si tänään vii­meis­tä ker­taa. Kou­lu lak­kaa, ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­man kou­lul­le. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta samal­la myös toi­vei­kas ja iloi­nen. Muu­tos mer­kit­see myös uuden alkua. Lap­sis­sa ja nuo­ris­sa on tule­vai­suus Joki­ky­län säi­ly­mi­ses­sä elin­voi­mai­se­na jat­kos­sa­kin, vaik­ka kou­lua ei enää ole.

Illal­la van­hem­mat on kut­sut­tu Joki­ky­län kou­lun vii­mei­seen kevätjuhlaan.