Sinä pää­tät kuka päättää

Vaa­lit ovat jo ovel­la. Maa­seu­dul­la äänes­tä­mi­nen on lai­meam­paa kuin kau­pun­geis­sa, mikä on sää­li. Jokai­nen ääni pön­kää eteen­päin jotain ehdo­kas­ta, joka voi olla juu­ri se alu­ee­si paras edus­ta­ja. Älä siis nuku vai­kut­ta­mi­se­si ohi! Yksi­kin ääni voi ratkaista.

Minul­la on kol­me kes­keis­tä tee­maa vaa­leis­sa. Koti­mai­sen, oma­va­rai­sen tuo­tan­non edis­tä­mi­nen huol­to­var­muu­tem­me, kan­san­ta­lou­tem­me ja isän­maam­me turvaksi.

Tar­vit­sem­me kan­nat­ta­vaa ruo­an­tuo­tan­toa, kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön ja lunas­tus­lain uudis­tuk­set on saa­ta­va maa­liin. Maa­no­mis­ta­jien oikeu­det päät­tää omis­ta mais­taan on tur­vat­ta­va ja pidet­tä­vä kan­sal­li­sis­sa käsis­sä. Suo­mi on Euroo­pan met­säi­sin maa ja Euroo­pan suo­jel­luis­ta met­sis­tä puo­let sijait­see Suo­mes­sa. Bio­di­ver­si­tee­til­tään Suo­mi on Ruot­sin ja Kyprok­sen ohel­la kol­men kär­jes­sä Euroo­pan mais­ta. Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta lei­pää, läm­pöä, vir­taa ja puh­das­ta vet­tä. Tuo­te­ke­hi­tyk­sel­lä inno­vaa­tioi­ta myös ympä­ris­tö­asioi­hin maa­il­mal­le. Näil­lä pär­jää jo pitkälle.

Toi­nen tee­ma­ni on koti ja kou­lut. Kotien hyvin­voin­ti on lap­sen kivi­jal­ka kas­vuun. Kou­lu on osa talon sei­niä, joil­la tur­vaam­me katon nuo­ren pään pääl­le. Kek­ko­nen ajoi meil­le maa­kun­tay­li­opis­tot aika­naan, pide­tään niis­tä kiin­ni ja tue­taan koko Suo­men alue­ke­hi­tys­tä muu­toin­kin. Suo­men asut­ta­mi­nen rajo­ja myö­ten on myös tur­val­li­suus­asia. Kotei­hin kodin­hoi­dol­lis­ta apua tai miten oli­si mata­lan kyn­nyk­sen van­hem­muus­neu­vo­la­toi­min­ta, ns. super­nan­nyn kuu­ma lin­ja. Tie­de ‑leh­den nume­ros­sa 12/22 nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen dosent­ti Sil­ja Koso­la ker­too, että ”mitä enem­män somea, sitä var­mem­min on paha olla. Kun autot kek­sit­tiin, kului vuo­si­kym­me­niä ennen kuin autoi­hin saa­tiin tur­va­vyöt ja teil­le nopeus­ra­joi­tuk­set.” Olem­me­ko äly­lait­tei­den kans­sa vie­lä vail­la turvarajoja?

Kou­lu­jen ope­tus­rau­ha on tur­vat­ta­va. Minis­te­ri Hon­ko­nen ker­too, että opet­ta­jien palaut­teen perus­teel­la ope­tus­hal­li­tus lähin­nä häi­rit­see ope­tus­rau­haa kuin tukee sitä. Tur­hat byro­kraa­tit pois. Ei uudis­te­ta uudis­ta­mi­sen vuok­si. Ammat­ti­kou­lui­hin lisää jämp­tiyt­tä, ei lii­an itseoh­jau­tu­vaa opis­ke­lua nuor­ten kehit­ty­vil­le aivoille.

Kol­mas tee­ma­ni on ter­ve talous ja sitä kaut­ta hyvin­voi­vem­mat kan­sa­lai­set ja pal­ve­lu­jen parem­pi tur­vaa­mi­nen. Saa­te­taan jul­ki­nen talous ter­veh­ty­mi­sen tiel­le per­kaa­mal­la kan­nus­tin­lou­kut pois, kan­nus­ta­mal­la yrit­tä­mi­seen ja yrit­tä­jä­hen­ki­syy­teen. Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vit­sem­me sil­loin, jos alal­le ei löy­dy teki­jöi­tä Suo­mes­ta. Ahke­ruus on ilomme.

Olen roh­kea maa­kun­nan ääni. Eteen­päin! Vas­tuu­ta koko Suomesta.

Lii­sa Ojantakanen

maa- ja metsätalousyrittäjä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Sii­ka­lat­va, Oulun vaalipiiri

Suo­men Keskusta