Sila­kat voi­ta hake­mas­sa

Ran­ta­poh­jas­ta 1.11.1979

Oli­pa ker­ran ren­ki rik­kaas­sa talos­sa. Talon väki oli niin sai­ta, että ei riit­tä­nyt voi­ta lei­vän pääl­le. Ker­ran ren­ki oli nii­tyl­le menos­sa ja alkoi tar­kas­te­le­maan eväi­tään. Hän huo­ma­si, että silah­koi­ta oli taas evää­nä. Ren­ki­pä lait­toi­kin silah­koil­le tikut jaloik­si ja päät taloon päin. Isän­tä tuli päi­väl­lä nii­tyl­le ja kysyi: ”Mitä se ren­ki

tuol­lain silah­koi­ta tiel­le lait­taa ja päät vie­lä meil­le päin?” Sii­hen ren­ki vas­ta­si: ”Siel­lä­kö ne vas­ta oli menos­sa ja minä panin ne voi­ta hake­maa.” J.A. Kel­lo

Juha­ni Tik­ka­nen Iin kir­kos­sa.

Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juha­ni Tik­ka­sen Täs­sä on kaik­ki -levyn­jul­kai­su­kier­tue saa­puu Iin kirk­koon 10.10. kel­lo 18. Kesäl­lä jul­kais­tun Täs­sä on kaik­ki -albu­min singlet Vuo­sia, Mitä ois tie­tää ja Täs­sä ovat soi­neet kesän mit­taan val­ta­kun­nal­li­sis­sa radiois­sa.

Juha­ni Tik­ka­nen aloit­ti uran­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten ja nousi nopeas­ti ylei­sön rakas­ta­mak­si lau­lun­te­ki­jäk­si. Hän onkin keik­kail­lut vii­me vuo­det yli sadan kei­kan vuo­si­tah­dil­la.

Täs­sä on kaik­ki on Tik­ka­sen toi­nen stu­dio­al­bu­mi. Debyyt­tial­bu­mi Mä läh­ti­sin jul­kais­tiin vuon­na 2016.

Pihaa juh­lit­tiin Yli­kii­min­gin Päi­vö­läs­sä.

Rem­pal­laan-yhtye ilah­dut­ti Yli­kii­min­gin Päi­vö­län väkeä piha­juh­las­sa sisä­ti­lois­sa, kos­ka alkoi sataa. Kuva: Matias Juu­ti­nen

Pit­kään odo­tet­tu piha­re­mont­ti val­mis­tui Yli­kii­min­gin pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä Päi­vö­läs­sä. Tapauk­sen kun­niak­si jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­set, lep­poi­sat piha­juh­lat, jos­sa musii­kis­ta vas­ta­si Rem­pal­laan-yhtye. Myös yhteis­lau­lus­ta pääs­tiin naut­ti­maan.

– Kuu­lim­me ja saim­me lau­laa lii­kut­ta­via ja muka­via van­ho­ja kap­pa­lei­ta, ker­too pal­ve­lue­si­mies Marit­ta Holm.

Päi­vö­län pihaan on istu­tet­tu pen­sai­ta ja peren­noi­ta. Kiveyk­set on uusit­tu ja penk­ke­jä on saa­tu pihal­le. Komea per­go­la, kun­toi­lu­lait­teet ja kas­va­tus­laa­ti­kot kruu­naa­vat koko­nai­suu­den.

– Lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det paran­tui­vat, mut­ta nyt on hel­pom­pi ihan vaan oles­kel­la ulko­sal­la, tun­tea tuu­li, kuun­nel­la ja kat­sel­la pik­ku­lin­tu­ja sekä tuok­su­tel­la ilmaa, Holm tote­aa onnel­li­se­na.

Jak­ku­ky­lään raken­ne­taan.

Iin Jak­ku­ky­läs­sä rie­mui­taan riip­pusil­lan rahoi­tuk­sen jär­jes­ty­mi­sen lisäk­si raken­ta­mi­ses­ta. Mikä­li asiat ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti, n

ousee kyläl­le ensi kesä­nä aina­kin kak­si uut­ta oma­ko­ti­ta­loa.

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen tavoit­tee­na on asu­mi­sen ja kas­vun edis­tä­mi­nen. Sen edis­tä­mi­sek­si yhdis­tys on koon­nut net­ti­si­vuil­leen raken­nusa­lan toi­mi­joi­den tar­jouk­sia muut­to­val­miis­ta talois­ta sekä tont­ti­pörs­sin.

Van­hus­ten­viik­ko alkaa.

Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään sun­nun­tais­ta alkaen tee­mal­la Varau­du van­huu­teen. Sun­nun­tai­na jär­jes­te­tään van­hus­ten­vii­kon aloi­tus­mes­su Kii­min­gin kir­kos­sa kel­lo 10 ja ikäih­mis­ten kirk­ko­py­hä Iin kir­kos­sa kel­lo 10.

Vii­kon aika­na on van­hus­ten­vii­kon ohjel­maa useis­sa pai­kois­sa. Esi­mer­kik­si tiis­tai­na on Kii­min­gis­sä usei­ta tapah­tu­mia. Itä­kai­ran prin­ses­sa ker­too Kii­lo­pään vael­luk­ses­ta Senio­ri­ta­lon päi­vä­toi­min­nan tilas­sa kel­lo 10. Kel­lo 13–15 on puo­les­taan van­hus­ten­vii­kon juh­la Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Iis­sä on van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mia joka päi­vä per­jan­tai­hin saak­ka. Tar­jol­la on lau­lua, jump­paa, luen­to, näy­tel­mä, musiik­kia ja yhdes­sä­oloa.

Oulun alu­een van­hus­ten­vii­kon ohjel­ma on net­ti­si­vuil­la osoit­tees­sa www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/vanhustenviikko. Iin van­hus­ten­vii­kon ohjel­ma löy­tyy osoit­tees­ta www.ii.fi/tapahtumat/vanhusten-viikko.

Juha­ni Tik­ka­sen Täs­sä on kaik­ki -levyn­jul­kai­su­kier­tue saa­puu Iin kirk­koon 10.10. Kuva: Las­se Sim­pa­nen