Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteutuu

Siikaputaan tulvauoman kunnostushanke toteutuu vihdoinkin. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen. Lisäksi tarvitaan asukasyhdistykseltä omarahoitusta ja talkootyötä, kertoo Siikaputaan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-kes­kuk­ses­ta myön­tei­sen avus­tus­pää­tök­sen hank­keel­le. Sii­ka­pu­das sijait­see Keis­kan ja Sii­ka­saa­ren alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la ja on Kii­min­ki­joen sivuhaara.

Myös kaik­ki tar­vit­ta­vat lupa-asiat ovat kun­nos­sa niin, että työt voi­daan toteut­taa hei­nä-loka­kuus­sa, jol­loin se on jär­ke­vää veden pin­nan olles­sa matalimmillaan.

Veden vir­taa­ma Sii­ka­pu­taa­seen palau­te­taan 250 met­rin pitui­sel­la ja hal­kai­si­jal­taan 0,4‑metrisellä put­kel­la. Put­ki joh­de­taan Kii­min­ki­joes­ta Ala­kos­ken koh­dal­ta Keis­kan­lam­peen ja Hau­ki­pu­taan­tien alit­se tien län­si­puo­lel­le. Sii­tä vesi vir­taa Sii­ka­pu­taan uomaa pit­kin edel­leen Kiiminkijokeen.

ELY:n myön­tä­mä avus­tus­pää­tös hank­keen toteu­tu­mi­sen kan­nal­ta oli rat­kai­se­va, sil­lä kysees­sä on useam­pia kym­me­niä tuhan­sia mak­sa­va han­ke. Lopul­lis­ta sum­maa ei vie­lä voi­da tar­kal­leen sanoa, mut­ta hank­kee­seen saa­ta­va val­tion avus­tus on enin­tään 69 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta. Lop­puo­sas­ta on yhdis­tyk­sen vas­tat­ta­va omin kus­tan­nuk­sin ja tal­koo­työn osuu­del­la, mit­kä ovat avus­tuk­sen saan­nin edel­ly­tyk­si­nä. Tie­na­li­tus­hank­keen toteut­taa ja kus­tan­taa koko­nai­suu­des­saan ELY-keskus.

Paras­ta aikaa on käyn­nis­sä hank­keen ura­koin­nin kil­pai­lu­tus. Ura­koit­si­jan valin­ta tapah­tuu lähiai­koi­na. Muka­na on usei­ta yri­tyk­siä, joil­la on val­miuk­sia toteut­taa enti­söin­ti­työ, johon sisäl­tyy kai­vuu­ta ja put­ken upot­ta­mi­nen tar­kal­leen tiet­tyyn syvyy­teen. Asu­ka­syh­dis­tys kysyi myös oli­si­ko OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä ollut val­miuk­sia hakea urak­kaa, mut­ta haas­tee­seen ei täl­lä ker­taa pys­tyt­ty vastaamaan.

Oma­ra­hoi­tus­ta kokoa­maan

– Myön­tei­nen avus­tus­pää­tös otet­tiin asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä innol­la ja kii­tol­li­suu­del­la vas­taan, iloit­see hank­keen puu­ha­mies, Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Haapakangas. 

Asu­ka­syh­dis­tys kokoon­tui vii­me vii­kol­la asian tii­moil­ta. Nyt ryh­dy­tään hank­ki­maan tar­vit­ta­vaa oma­ra­hoi­tus­ta. Varo­ja kerä­tään asuk­kail­ta, yri­tyk­sil­tä ja lah­joi­tuk­si­na. Myös mui­den asu­kas- ja kyläyh­dis­tys­ten puo­leen aio­taan kään­tyä. Hau­ki­pu­taan suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mäl­tä hank­kee­seen saa­tiin tuhan­nen euron avustus.

Sii­ka­pu­taan uoman vai­ku­tusa­lu­eel­la on 60–80 talout­ta. Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen alue kat­taa Sii­ka­saa­ren ja Keis­kan lisäk­si Nie­me­län­tör­män, Tolp­pa­tör­män ja San­ko­nie­men alu­eet. Lah­joi­tus­ta asuk­kail­ta kerä­tään myös kul­ke­mal­la ovel­ta ovel­le. Lah­joi­tuk­sen voi lait­taa myös suo­raan Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen tilille.

– Uskon, että saam­me tar­vit­ta­van sum­man kasaan. Lisäk­si tal­koo­töi­hin tar­vi­taan väkeä, sanoo Haapakangas.

Asuk­kai­den kon­tol­le tule­vat tal­koo­työt, jot­ka sisäl­tä­vät ympä­ris­tön siis­ti­mis­tä, met­sän­rai­vaus­ta ja koneu­ra­koit­si­jan apu­na ole­van “kent­tä­mie­hen”. Asu­ka­syh­dis­tys sel­vit­tää myös voi­daan­ko hank­kees­sa työl­lis­tää kesä­työn­te­ki­jöi­tä siistimistöihin.

ELY-kes­kuk­sen mukaan han­ke tukee vesien­hoi­don toi­men­pi­deoh­jel­maa pien­ten vir­ta­ve­sien kun­nos­tuk­sel­le ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den osal­ta. Hank­kees­sa ote­taan huo­mioon myös luon­non­suo­je­lul­li­set arvot ja suo­jel­ta­vat kas­vit. Myös Keis­kan­lam­men pin­nan kor­keus pysyy ennal­laan ja sen tilaa val­vo­taan toi­men­pi­tei­den jälkeen.

Sii­ka­pu­taan uomas­sa Sii­ka­saa­ren­tien ja Huvi­po­lun kul­mas­sa ole­va asu­ka­syh­dis­tyk­sen hank­ki­ma vesi­pump­pu, jol­la on tähän asti pum­pat­tu vir­taa­maa, pois­te­taan myö­hem­min. Se pide­tään kui­ten­kin varal­ta vie­lä pai­koil­laan jon­kin aikaa uoman kun­nos­tuk­sen jälkeen.

Koko alue viih­tyi­säm­mäk­si

Asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä on myös laa­jem­min suun­ni­tel­mia Sii­ka­pu­taan alu­een viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­sek­si, kun­han uoma saa­daan vir­taa­maan. Kysee­seen voi tul­la luon­to­pol­ku, joka voi­si jat­kua vaik­ka koko Sii­ka­saa­ren hal­ki. Myös ladun yllä­pi­don mah­dol­li­suuk­sia mie­ti­tään. Sii­ka­saa­ren uima- ja vene­ran­taa aio­taan siis­tiä yhteisvoimin.

Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus on ollut pit­kään tape­til­la. Jo vuon­na 2005 hank­kees­ta on tee­tet­ty suun­ni­tel­ma, jota on voi­tu nyt hyö­dyn­tää. Nyt vii­mei­sin tii­vis pon­nis­tus asioi­den sel­vit­te­lyi­neen ja lupa­ha­ke­muk­si­neen kes­ti kak­si vuot­ta, las­kes­ke­lee Pent­ti Haa­pa­kan­gas. Sel­vi­tet­tä­viä asioi­ta on ollut paljon.

Rat­kai­se­vin­ta hänen mukaan­sa hank­keen ete­ne­mi­sel­le oli , että eri osa­puol­ten kans­sa pääs­tiin yhtei­sen neu­vot­te­lu­pöy­dän äärelle.

– Neu­vot­te­lu­ja läh­det­tiin käy­mään hyväs­sä hen­ges­sä. Rat­kai­se­vaa on ollut myös kylä­läi­sil­tä saa­ma­ni kan­nus­tus ja tuki asian aja­mi­ses­sa, poik­ki­puo­lis­ta sanaa hank­keen suh­teen ei ole kuu­lu­nut, kiit­te­lee Haapakangas.

– Myös koti­jouk­ko­jen hyväk­syn­tää on tar­vit­tu, sil­lä on tämä mel­koi­ses­ti aikaa­vie­vää hom­maa ollut, huo­kai­see Haapakangas.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys valit­si vii­me kokouk­ses­saan asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Ari Uusi­ta­lo, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Pent­ti Haa­pa­kan­gas ja sih­tee­ri­nä Timo Kivis­tö. Hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat lisäk­si Mark­ku Koho­nen, Timo Halo­nen, Mira Tuo­vi­nen ja Arto Sep­pä­nen. Vara­jä­se­niä ovat Jor­ma Jäm­sä, Mika Man­ni­nen, Jaak­ko Tuis­ku, Jus­si Tukiai­nen, Pek­ka Läm­sä ja Iri­na Seppänen.

 

Sii­ka­pu­das

• Vajaat kak­si kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­joen sivu­haa­ra Hau­ki­pu­taal­la Sii­ka­saa­ren ja Keis­kan alueella.

• Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke uoman kun­nos­ta­mi­sek­si hei­nä-loka­kuus­sa 2018.

• Sii­ka­pu­taal­la on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas perin­ne. Sii­ka­saa­ren saa­rek­si erot­ta­nut joki (pudas) oli vie­lä vii­me vuo­si­sa­dan alus­sa kul­je­tus­väy­lä, jota pit­kin Ase­man Mau­nun sahan saha­ta­va­ra uitet­tiin Sii­ka­saa­ren ran­taan lastattavaksi.

• Vie­lä 1960-luvun alus­sa Sii­ka­pu­das­ta pit­kin pys­tyt­tiin liik­ku­maan veneellä.