Mir­ja Veh­ka­pe­rä euro­par­la­ment­tiin: “Mah­dol­li­suus tuli yllätyksenä”

Uusi ovi avautuu haukiputaalaiselle kansanedustajalle Mirja Vehkaperälle kun hän siirtyy euroedustajaksi kesäkuussa.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä, 42  ker­too ole­van­sa val­mis otta­maan vas­taan Paa­vo Väy­ry­sel­tä vapau­tu­van pai­kan Euroo­pan par­la­men­tis­sa kesä­kuus­sa. Väy­ry­nen ilmoit­ti kes­ki­viik­ko­na, että jät­tää EU-edus­ta­jan teh­tä­vät ja palaa kan­san­edus­ta­jak­si kesäkuussa.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä siir­tyy euro­par­la­ment­tiin toi­sel­ta vara­pai­kal­ta, sil­lä vii­me euro­vaa­leis­sa ensim­mäi­sel­le vara­si­jal­le tul­lut Mikael Pen­ti­käi­nen on ilmoit­ta­nut, ettei aio ottaa teh­tä­vää vas­taan, vaan halu­aa jat­kaa Suo­men Yrit­tä­jien toimitusjohtajana.

Mir­ja Veh­ka­pe­rän pai­kal­le edus­kun­taan on nouse­mas­sa Eija Niva­la Kala­joel­ta. Niva­la on jul­ki­suu­des­sa ker­to­nut, että mikä­li hänet vali­taan Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan tou­ko­kuun lopul­la, hän jou­tuu pun­ta­roi­maan vaihtoehtoja.

Kol­man­nen kau­den kan­san­edus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä nousee EU-par­la­ment­tiin nel­jän­nel­tä varasijalta.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä, tuli­ko läh­tö EU-par­la­ment­tiin yllätyksenä? 

– Kyl­lä tämä mah­dol­li­suus tuli yllä­tyk­se­nä. Olen ollut kädet saves­sa edus­kun­nan pääs­sä työs­ken­te­le­mäs­sä vaa­li­kau­den asioi­den paris­sa. Tänäänkin.

Per­hee­see­si kuu­luu avio­mies, Poh­jois-Iis­sä kou­lun­joh­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Tuo­mas ja kak­si las­ta. Aiot­te­ko muut­taa Brys­se­liin koko perheellä? 

– Tar­koi­tus oli­si läh­teä koko per­heen voi­min. Mitään jär­jes­te­ly­jä ei ole vie­lä teh­ty. Kesä- ja hei­nä­kuun kul­jen Oulun ja Brys­se­lin väliä vii­koit­tain, mut­ta kesän jäl­keen ollaan mah­dol­li­ses­ti kaik­ki jo pelipaikalla.

Mil­lä mie­lin läh­det mepiksi?

– Pidän aukea­vaa par­la­ment­ti­paik­kaa iso­na mah­dol­li­suu­te­na. Olen työs­ken­nel­lyt edus­kun­nas­sa pian kol­me kaut­ta ja kerän­nyt val­ta­vas­ti tie­to­tai­toa, jota voin hyö­dyn­tää nyt Euroo­pan tasol­la. On ilo edus­taa Suo­mea nyt aidos­ti kan­sain­vä­li­sel­lä tasolla.

Mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat ja mihin asioi­hin eri­tyi­ses­ti haluat pääs­tä vai­kut­ta­maan europarlamentissa?

– Suo­men kan­sal­lis­ten etu­jen aja­mi­nen on yhtä tär­ke­ää, kuin kes­kit­tyä uudis­ta­maan Euroop­paa. Alue­ke­hi­tys, yrit­tä­jyys, bio- ja ener­gia­ta­lous sekä lii­ken­ne­hank­kei­den edis­tä­mi­nen ovat ensim­mäi­se­nä listallani.

Edes­sä oli­si vajaa vuo­si mep­pi­nä. Aiot­ko pyr­kiä jat­kos­sa EU-par­la­ment­tiin tule­vis­sa euro­vaa­leis­sa, jot­ka jär­jes­te­tään tou­ko-kesä­kuus­sa 2019?

– En ole rat­kais­sut vie­lä asi­aa. Vaa­lei­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­mi­nen on ajan­koh­tais­ta seu­raa­vien hiih­to­ke­lien aikana.

Mitä aja­tuk­sia sinul­la on nyt maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­ses­ta? Uskot­ko, että tar­vit­ta­vat laki­pa­ke­tit hyväk­sy­tään kesä­kuus­sa niin, että maa­kun­ta­vaa­lit pide­tään lop­pu­vuo­des­ta 2018?

– Sosi­aa­li- ja ter­vey­suu­dis­tuk­sen sekä maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kaik­ki lait ovat nyt käsi­tel­tä­vä­nä edus­kun­nan valio­kun­nis­sa. Aika­tau­lu on tiuk­ka, mut­ta riit­tä­vä. Pereh­dym­me huo­lel­li­ses­ti asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siin ja lop­pu­tu­los on näh­tä­vil­lä juhan­nuk­sen tie­noil­la. Kysees­sä ovat isot, his­to­rial­li­set ja vält­tä­mät­tö­mät  lakiuudistukset.

Aiot­ko aset­tua ehdol­le maakuntavaaleissa?

– Oli tar­koi­tus. Nyt jou­dun täs­sä uudes­sa tilan­tees­sa pun­ta­roi­maan ajan­käyt­töä uudestaan.

Edus­kun­nas­sa on menos­sa kii­rei­set ja kiih­keä­kin ajat. On puhut­tu myös hal­li­tus­krii­sis­tä, kun sinis­ten edus­ta­ja loik­ka­si kokoo­muk­seen.  Mit­kä ovat tunnelmat?

– Ele­tään vaa­li­kau­den vii­meis­tä istun­to­kaut­ta. Meneil­lään on iso­ja uudis­tuk­sia jot­ka herät­tä­vät mie­len­kiin­toa niin hal­li­tuk­ses­sa kuin oppo­si­tios­sa. On teke­mi­sen mei­nin­ki. Aina pää­tök­sen­teon vii­me met­reil­lä tulee häs­säk­kää. Tosin nyt enem­män hen­ki­löis­tä kuin asiois­ta. Hal­li­tus on omas­ta mie­les­tä­ni hyvin joh­det­tu ja toimintakykyinen.