Lähe­tä kuva tul­va­ti­lan­tees­ta, voi­ta digivuosikerta

Jääpato Kiiminkijoessa Sämppikoskella. Kuva: Raija Erkkilä

Tul­va-aika lähes­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt myös poh­joi­sem­pia jokia. Kii­min­ki­joel­le on tul­va­hui­pun ennus­tet­tu sat­tu­van vapun tie­noil­le, mut­ta jään liik­keis­tä on jo nyt vah­vo­ja merk­ke­jä. Tämä käy ilmi esi­mer­kik­si Rai­ja Erk­ki­län lähet­tä­mäs­tä kuvas­ta. Jäi­tä oli kasaan­tu­nut padok­si asti Sämp­pi­kos­kel­la Haukiputaalla.

Jos otat kuvan tul­va­ti­lan­tees­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, voit lähet­tää sen jul­kais­ta­vak­si Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vuil­la ja pape­ri­leh­des­sä. Lii­tä mukaan omat tie­to­si sekä tie­toa kuvan­ot­to­pai­kas­ta ja tul­va­ta­pah­tu­mas­ta. Kuvan ja tie­dot voit lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen toimitus@rantapohja.fi tai vies­ti­nä nume­roon 0405173842

Arvom­me kuvien lähet­tä­jien kes­ken Ran­ta­poh­jan digi­vuo­si­ker­ran (näköis­leh­ti ja verkkolehti).

Ystä­väl­li­sin terveisin
Pek­ka Keväjärvi
päätoimittaja