Sie­vi Sho­pin uudet tuu­let

Kuivaniemen Sievi Shop on saanut uudet liiketilat Nelosparkista. Muutto on ollut mieluinen, vakuuttaa myymälästä vastaava Hanne Linnatie. Uudet tilat ovat lähempänä paikallisia asiakkaita ja sopivasti valtatien varrella houkuttelemassa ohikulkuliikennettä.

Kui­va­nie­mel­lä toi­mi­va Sie­vi Shop on juu­ri avan­nut ovet uudes­sa toi­mi­ti­las­sa Nelos­par­kin katon alla. Pää­ar­tik­ke­lit ovat edel­leen Sie­vi-jal­ki­neet ja Utua-lau­kut. Nii­den lisäk­si kaup­paan tulee myös muun muas­sa vaat­tei­ta.

Tuot­teis­sa on vah­va suo­ma­lai­nen perus­ta. Sie­vin Jal­ki­ne on Poh­jois-Euroo­pan suu­rin tur­va- ja työ­jal­ki­nei­den val­mis­ta­ja. Kui­va­nie­men myy­mä­läs­sä pää­pai­no on vapaa-ajan ken­gis­sä, mut­ta tar­jol­la ovat tur­va- ja työ­jal­ki­neet­kin.

Jal­ki­nei­den lisäk­si Sie­vi Sho­pit tar­joa­vat koti­mai­sia lauk­ku­ja.

Nii­tä tuot­ta­van Utua-tuo­te­mer­kin tari­na sai alkun­sa 2013, kun pää­suun­nit­te­li­ja Piia Vähä­sa­lo miet­ti elä­män­sä uut­ta suun­taa. Edes­sä oli luo­pu­mi­nen pelas­tusa­lan työs­tä. Omas­ta takaa oli rak­kaus lauk­kui­hin ja suku­pe­rin­tö­nä luo­vuut­ta ja tukea. Pii­an sisar Ter­hi Vähä­sa­lo vetää Sie­vi Shop -myy­mä­lä­ket­jua ja lau­kut sopi­vat erin­omai­ses­ti täy­den­tä­mään jal­ki­nei­den rin­nal­le. Niin­pä Piia Vähä­sa­lo alkoi suun­ni­tel­la lauk­ku­ja uuden Utua-tuo­te­mer­kin nimis­sä. Hänen työ­huo­neen­sa on Raa­hes­sa.

Lau­kut teh­dään pää­osin poh­jois­mai­sis­ta vuo­dis­ta, jot­ka jalos­te­taan nahak­si Ita­lias­sa. Lau­kut ommel­laan per­heo­mis­tei­ses­sa atel­jees­sa Krei­kas­sa, pää­osin käsi­työ­nä.

Yhteis­työ­kump­pa­nin valin­nas­sa tär­kei­nä kri­tee­rei­nä ovat eet­ti­set ja eko­lo­gi­set arvot.

– Haluam­me, että nahan­val­mis­tus ei kuor­mi­ta ympä­ris­töä, joten nyky­ai­kai­set pro­ses­sit, mui­den muas­sa veden­puh­dis­tuk­sen suh­teen ovat tär­kei­tä. Edel­ly­täm­me myös, että nah­kaa käsit­te­le­vil­lä ihmi­sil­lä on hyvät ja tur­val­li­set työs­ken­te­ly­olo­suh­teet, pai­not­taa Piia Vähä­sa­lo.

Uute­na tuot­tei­na Sie­vi Shop­pei­hin tulee myös Utuan tri­koo­vaat­tei­ta, pipo­ja, kau­la­lii­no­ja ja nah­ka­ko­ru­ja. Lisäk­si Kui­va­nie­mel­tä löy­tyy on kol­men muun val­mis­ta­jan ken­kiä ja pyö­ril­lä varus­tet­tu­ja ostos­kas­se­ja.

Kui­va­nie­men myy­mä­läs­tä vas­taa­va Han­ne Lin­na­tie uskoo, että myy­mä­län muut­to pitä­jän kes­kus­tan tun­tu­maan pal­ve­lee parem­min paik­ka­kun­ta­lai­sia. Toi­saal­ta Kui­va­nie­men Sie­vi Shop on lajin­sa ainoa maa­seu­tu­myy­mä­lä, joten sitä elät­tää suu­rel­ta osin val­ta­tien ohi­kul­ku­lii­ken­ne. Myy­mä­lää hoi­taa Han­ne Lin­na­tien lisä­ki myy­jä Satu San­ka­la.