Apua lähel­le ja kau­as

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton kirp­pik­sel­lä vie­tet­tiin ava­jai­sia lop­pu­vii­kol­la, jol­loin myös Näl­kä­päi­vä-kam­pan­jan lipas­ke­rää­jät oli­vat liik­keel­lä. Keräyk­siä ja tem­pauk­sia Näl­kä­päi­vän mer­keis­sä jär­jes­tet­tiin koko Ran­ta­poh­jan alu­eel­la.

SPR-kirp­pis Hau­ki­pu­taal­la avat­tiin jat­ka­maan kier­rä­tys­myy­mä­län toi­min­taa Poin­tin jäl­keen. Kirp­pis ehti olla pie­nen tovin sul­jet­tu­na työl­lis­tä­mis­pro­jek­tin pää­tyt­tyä. Hau­ki­pu­taan osas­to päät­ti kui­ten­kin jat­kaa tär­keäk­si koe­tun kier­rä­tys­myy­mä­län toi­min­taa. Tilan­net­ta arvioi­daan vuo­den lopus­sa.

SPR-kirp­pik­sen avau­tu­mi­ses­ta on iloit­tu paik­ka­kun­nal­la. Kirp­pis on saa­nut myös uut­ta ilmet­tä ja hin­to­ja on tar­kis­tet­tu.

– Jär­jes­te­ly­jä on teh­ty myös siten, että tääl­lä mah­tuu nyt kul­ke­maan vaik­ka las­ten­vau­nu­jen kans­sa, ker­too myy­mä­län­hoi­ta­ja Johan­na Jän­kä­lä.

– Pal­jon on tul­lut myön­teis­tä palau­tet­ta, Jän­kä­lä kiit­te­lee.

Elsa Vil­mi tuli kirp­pik­sen ava­jai­siin ja löy­si mie­lui­saa kan­gas­ta, jos­ta aikoo ommel­la yöpu­vun.

– Aiem­min kävin jo osta­mas­sa puse­ro­kan­gas­ta ja puse­ro on nyt pääl­lä, esit­te­li Vil­mi.

Hänen mie­les­tään kirp­pis on tar­peel­li­nen paik­ka ja on muka­va, että se on ole­mas­sa. Hän itse poik­ke­aa useas­ti kirp­pik­sel­lä ohi­kul­kies­saan.

– Tyk­kään asioi­da tääl­lä. Nyt toin tän­ne lap­sen­lap­sel­ta pie­nek­si jää­nei­tä vaat­tei­ta.

Näl­kä­päi­vä­nä kerät­tiin varo­ja Suo­men Punai­sen Ris­tin kata­stro­fi­ra­has­toon. Lah­joi­tus­ten avul­la aute­taan luon­non­mul­lis­tus­ten ja sotien uhre­ja ympä­ri maa­il­maa sekä Suo­mes­sa äkil­li­sen onnet­to­muu­den koh­dan­nei­ta.

SPR-kirp­pik­sel­lä vapaa­eh­toi­se­na ja ensia­pu­ryh­mäs­sä toi­mi­va Tar­ja Tik­ka­nen-Man­ni­nen ker­toi, että Punai­sen Ris­tin toi­min­taan ja keräyk­siin suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti ja apua halu­taan antaa.

Lipas­ke­räys­ten ohel­la lah­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös ver­kos­sa punainenristi.fi/lahjoitukset