Toi­mit­ta­jal­ta: Sekai­sin lukios­ta

Jos on ammat­ti­kou­luis­sa oltu uudis­tuk­sis­ta sekai­sin jo jon­kin aikaa ja ope­tus on uusien lin­jauk­sien myö­tä etsi­nyt itse­ään, niin nyt lukio­kou­lu­tus seu­raa hyvää vauh­tia peräs­sä. Oppi­laat saa­ti opet­ta­jat eivät pysy peräs­sä sii­tä, mitä tai mil­loin kan­nat­tai­si opet­taa tai opis­kel­la.

Kuvioi­ta sekoit­ta­vat pak­ko­ruot­si sekä kor­kea­kou­lu­jen uudis­tu­va opis­ke­li­ja­va­lin­ta­sys­tee­mi. Kor­kea­kou­lu­jen pis­te­va­lin­ta­uu­dis­tus koet­te­lee lukiois­sa ja tekee joi­den­kin opet­ta­jien mukaan ope­tus­suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­sen mah­dot­to­mak­si.

Lukio-opis­ke­li­joi­den pitäi­si tie­tää heti ensim­mäi­sen luo­kan alus­sa, min­ne he aiko­vat suun­na­ta lukion jäl­keen. Pis­te­va­lin­ta­uu­dis­tus tekee sen, että monet jou­tu­vat luke­maan ainei­ta, jois­ta he eivät edes ole kiin­nos­tu­nei­ta. Kurs­se­ja haa­li­taan kasaan aineis­ta, jois­sa nii­tä on eni­ten tar­jol­la.

Lukio-opet­ta­ja Vil­le Koh­vak­ka ker­toi vii­me vii­kol­la MTV:lle, että kun reaa­liai­neis­ta anne­taan opis­ke­li­ja­va­lin­taan pis­tei­tä kyl­mäs­ti kurs­si­mää­rän mukaan seu­raa se, että esi­mer­kik­si his­to­ri­aan ja uskon­toon lip­sah­taa kir­joit­ta­jia ainos­taan sik­si, kos­ka niis­sä kurs­se­ja on pal­jon tar­jol­la.

Lukioi­den opin­no­noh­jaa­jil­ta vaa­di­taan nyt enem­män kuin resurs­se­ja on ole­mas­sa­kaan, sil­lä opis­ke­li­jat elä­vät väli­vai­het­ta eri uudis­tus­ten pyör­tees­sä. Jää­kö nuo­ril­le opis­ke­li­joil­le todel­li­suu­des­sa aikaa miet­tiä sitä, mihin ammat­tiin he halua­vat?