San­ta­hol­man piip­pu puretaan

Oulun kau­pun­gin yhdy­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na, että lau­ta­kun­ta hakee San­ta­hol­man pii­pul­le pur­ku­lu­paa raken­nus­val­von­ta­vi­ras­tol­ta. Samal­la yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut val­tuu­te­taan tilaa­maan pur­ku­työ, kun lupa on saa­tu. Pää­tös syn­tyi yksimielisesti.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti myös, että yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut käy neu­vot­te­lut sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­men kans­sa muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan saha­teol­li­suu­den his­to­rian kun­niak­si. Asias­ta on teh­ty aloi­te kau­pun­gil­le. Asia tuo­daan erik­seen pää­tet­tä­väk­si yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan tämän syk­syn aikana.

Museo­vi­ras­to tote­si lausun­nos­saan, että San­ta­hol­man sahan tii­li­piip­pu on syy­tä säi­lyt­tää ja yllä­pi­tää kun­nos­sa todis­tee­na alu­een his­to­rias­ta. Kau­pun­gin näke­myk­sen mukaan pii­pun kun­nos­tus ja yllä­pi­to oli­si kal­lis rat­kai­su ja aluet­ta voi­daan kehit­tää parem­min muu­toin kuin säi­lyt­tä­mäl­lä piip­pu. Huo­no­kun­toi­nen piip­pu on myös tur­val­li­suus­ris­ki alueella.