Hau­ki­pu­taan moduu­li­van­ki­lan juop­po­put­kat jäl­leen käyttökiellossa

Juop­po­put­kien käyt­tö­kiel­lon syy­nä palo­hä­ly­tys­jär­jes­tel­män ongel­mat. Moduu­li­van­ki­lan toi­sel­la osas­tol­la voi­daan yhä pitää rikok­sis­ta kiinniotettuja.

Oulun polii­si­lai­tos on jäl­leen ongel­mis­sa kiin­niot­to­ti­lo­jen puut­teen vuok­si, sil­lä Hau­ki­pu­taan enti­sen polii­sia­se­man pihas­sa sijait­se­vien moduu­li­put­kien juo­pu­nei­den tilat ovat tois­tai­sek­si käyt­tö­kiel­los­sa. Käyt­tö­kiel­lon mää­rä­si yli­mää­räi­sen palo­tar­kas­tuk­sen suo­rit­ta­nut pelastusviranomainen.

Apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta ker­too, että päih­ty­myk­sen vuok­si kiin­nio­te­tuil­le tar­koi­tet­tu osas­to on ollut käyt­tö­kiel­los­sa jo yli kuu­kau­den ajan. Vii­me kesä­nä raken­ne­tus­sa moduu­li­van­ki­las­sa on ollut tek­ni­siä ongel­mia koko sen toi­min­nan ajan.

– Täl­lä het­kel­lä ongel­ma on “juop­po­put­kan” palo­hä­ly­tys­jär­jes­tel­mäs­sä ja sen puut­teis­sa. Polii­si­lai­tos ei käy­tä nii­tä tilo­ja ennen kuin voim­me olla täy­sin var­mo­ja jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­des­ta, Kar­na­ran­ta kuvai­lee tilannetta.

Käyt­tö­kiel­to joh­tuu sii­tä, ettei juop­po­put­kien palo­hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä toi­mi sään­nös­ten mukai­ses­ti. Kar­na­ran­ta koros­taa, että kyse on sekä asia­kas- että työturvallisuudesta.

Rikos­pe­rus­tei­ses­ti kiin­nio­tet­tu­ja ja pidä­tet­ty­jä voi­daan yhä säi­lyt­tää moduu­li­put­kien toi­sel­la osas­tol­la. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man sisä­ti­lois­sa voi­daan pitää mak­si­mis­saan kuut­ta juo­pu­muk­sen vuok­si säi­löö­no­tet­tua, joi­den täy­tyy olla rau­hal­li­ses­ti käyt­täy­ty­viä, samaa suku­puol­ta edus­ta­via aikuisia.

– Tämä aiheut­taa meil­le iso­ja toi­min­nal­li­sia ongel­mia, kos­ka Oulun kokoi­sel­la alu­eel­la kuu­den hen­ki­lön kapa­si­teet­ti on aivan lii­an pie­ni eivät­kä kaik­ki säi­löön otet­ta­vat hen­ki­löt suin­kaan käyt­täy­dy rau­hal­li­ses­ti, Kar­na­ran­ta toteaa.

Kuu­den hen­ki­lön kapa­si­tee­tin täyt­tyes­sä kiin­nio­tet­tu­ja kul­je­te­taan ensi­si­jai­ses­ti Raa­heen ja mikä­li Raa­hen tilat täyt­ty­vät, kul­je­tus suun­tau­tuu Yli­vies­kaan. Mon­ta tun­tia vaa­ti­vat kul­je­tus­teh­tä­vät ovat pois mui­den häly­tys- ja val­von­ta­teh­tä­vien hoi­dos­ta polii­si­lai­tok­sen toiminta-alueella.

– Tämä aiheut­taa polii­sil­le suu­ren toi­min­nal­li­sen ongel­man ja saa osal­taan aikaan sen, että ajoit­tain joku hädäs­sä ole­va kan­sa­lai­nen jou­tuu odot­ta­maan polii­sia pai­kal­le aiem­paa pidem­pään, apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö harmittelee.