Rant­sik­ka: Kel­lon Kou­lu osal­lis­tui taks­värk­kiin hyvän asian puo­les­ta

Taksvärkin avulla tulevat tutuksi niin hyväntekeväisyys kuin kotityötkin. (Kuva: Pixabay)Taksvärkin avulla tulevat tutuksi niin hyväntekeväisyys kuin kotityötkin. (Kuva: Pixabay)

Kel­lon Kou­lun 7.- 9.-luokkalaiset osal­lis­tui­vat taks­värk­kiin eli päi­vä­työ­ke­räyk­seen hyvän asian puo­les­ta jää­mäl­lä kotiin teke­mään van­hem­pien kans­sa sovit­tu­ja koti­töi­tä tai jotain muu­ta sovit­tua. Jot­kut meni­vät esi­mer­kik­si van­hem­man työ­pai­kal­le aut­ta­maan.

Vaih­toeh­to­na taks­vär­kil­le oli myös kou­lul­le jää­mi­nen, jol­loin opis­kel­tiin nor­maa­le­ja kou­luai­nei­ta. Kou­lul­le jäi 313 oppi­laas­ta noin 10, joten suu­rin osa osal­lis­tui kui­ten­kin taks­värk­kiin.

Haas­tat­te­lim­me oppi­lai­ta ja he ker­toi­vat osal­lis­tu­neen­sa taks­värk­kiin hyvil­lä mie­lin. Ohjel­mas­sa oli sii­voa­mis­ta, jär­jes­te­lyä, mar­jo­jen poi­min­taa, hal­ko­jen pinoa­mis­ta, kau­pan hyl­ly­jen hyl­lyt­tä­mis­tä sekä leh­tien hara­voin­tia, joka onkin näin syk­syl­lä tär­ke­ää. Mekin pää­sim­me sii­voa­maan, lei­po­maan ja lait­ta­maan ruo­kaa.

Jokai­nen oppi­las, joka osal­lis­tui taks­värk­kiin, mak­soi 10 euroa, tai jos per­hees­sä oli useam­pi lap­si, van­hin lap­si mak­soi 10 euroa ja seuraava/seuraavat 5 euroa. Kel­lon kou­lun oppi­lai­den kerää­mät rahat lah­joi­te­taan kou­lun kum­miop­pi­laal­le, PPSHP:n las­ten psy­kiat­ri­sel­le osas­tol­le sekä Amnes­ty Inter­na­tio­na­lin päi­vä­työ­ke­räyk­seen. Näis­tä koh­teis­ta päät­ti oppi­las­kun­nan hal­li­tus. Rahaa saa­tiin kerät­tyä hie­no sum­ma, mikä var­mas­ti tuot­taa iloa ja on hyö­dyk­si lah­joi­tuk­sen saa­jil­le.

Kel­lon kou­lun kum­miop­pi­laa­na on ollut jo vuo­des­ta 2017 läh­tien Ana­hi-Day­ana Sal­va -nimi­nen tyt­tö Boli­vias­ta, joka on nyt 12-vuo­tias. Rahan avul­la pys­tym­me vai­kut­ta­maan posi­tii­vi­ses­ti tytön eli­no­lo­suh­tei­siin ja elä­mään. Amnes­tyn päi­vä­työ­ke­räys toi­mii sateen­kaa­ri-ihmis­ten syr­jin­tää vas­taan. Keräyk­sel­lä tue­taan työ­tä tran­sih­mis­ten oikeuk­sien puo­les­ta, ja pyri­tään tur­vaa­maan sateen­kaa­rioi­keuk­sia kaik­kial­la. Kerä­tyl­lä rahal­la tue­taan myös PPSHP:n las­ten psy­kiat­ri­sen osas­ton toi­min­taa.

Mie­les­täm­me taks­värk­ki on hyvä tapa tutus­tut­taa nuo­ria kotias­ka­rei­siin, sil­lä kaik­kien kodeis­sa ne eivät kuu­lu nuo­ril­le tai nuo­ria ei vel­voi­te­ta nii­tä teke­mään. Taks­värk­ki kas­vat­taa myös vas­tuul­li­suut­ta ja val­mis­taa nuo­ria jo tule­vai­suut­ta var­ten itse­näi­sen elä­män arkeen. Tie­tys­ti myös hyvän teke­mi­nen eli aut­ta­mi­nen on tär­ke­ää!

Han­na Pik­ka­rai­nen, Jani­ka Mul­ta­maa

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteis­työ­tä.