POP­so­te-han­ke uudis­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta

Poh­jois-Poh­jan­maan sote-uudis­tuk­sen eteen­päin­vie­mi­sek­si on perus­tet­tu POP­so­te-han­ke. Hank­kees­sa ovat muka­na kaik­ki maa­kun­nan kun­nat ja sote-orga­ni­saa­tiot, ja hank­keen kehit­tä­mis­työ­tä teh­dään yhdes­sä kun­ta­lais­ten ja usei­den sidos­ryh­mien kans­sa.

Han­ke­ko­ko­nai­suus koos­tuu kah­des­ta yhteen kyt­key­ty­väs­tä osas­ta: Tule­vai­suu­den sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus -ohjel­mas­ta ja sote-raken­ne­uu­dis­tuk­ses­ta. Hank­keen koko­nais­bud­jet­ti on 15,8 mil­joo­naa euroa, jos­ta val­tio­na­vus­tuk­sen osuus on 13,6 mil­joo­naa euroa.

Sote-uudis­tus on sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­ta­ma kan­sal­li­nen uudis­tus, jon­ka tavoit­tee­na on taa­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut yhden­ver­tai­ses­ti kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le. Pain­opis­tet­tä siir­re­tään jat­kos­sa perus­pal­ve­lui­hin ja var­hai­seen ongel­mien ehkäi­syyn.