Poh­de suo­sit­te­lee puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus­ro­kot­teen ottamista

Oulun seu­dul­la on tänä kesä­nä ollut usei­ta sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nei­ta punk­kien levit­tä­mää puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus­ta­paus­ta. Poh­de suo­sit­te­lee kaik­kien ran­nik­ko­kun­nis­sa asu­vien har­kit­se­van rokot­teen otta­mis­ta. Roko­te on sitä tar­peel­li­sem­pi, mitä enem­män oles­ke­lee ja liik­kuu luon­nos­sa sulan maan aika­na. Luon­nos­sa liik­ku­vien tuli­si suo­jau­tua vaa­te­tuk­sel­la pun­keil­ta sekä teh­dä punk­ki­tar­kas­tus, ohjeis­taa Pohde.

Mak­sut­ta rokot­teen saa­vat ne, jot­ka asu­vat paik­ka­kun­nil­la, jois­sa ris­ki puu­tiai­sai­vo­tu­leh­duk­sel­le on kor­kea. Poh­jois-Poh­jan­maal­la mak­sut­to­maan roko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja Raa­hen edus­tal­la sijait­se­van Preis­ka­rin saa­ren asuk­kaat ja mökkiläiset.

Rokot­teen voi hank­kia myös oma­kus­tan­tei­ses­ti aptee­kis­ta resep­til­lä tai yksi­tyi­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta, jol­loin roko­tet­ta ei tar­vit­se hakea etu­kä­teen aptee­kis­ta. Hen­ki­löt, jot­ka halua­vat ottaa puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus­ro­kot­teen oma­kus­tan­tei­se­na, voi­vat pyy­tää resep­tin Digi­taa­li­ses­ta sote-kes­kuk­ses­ta. Jos Digi­taa­li­nen sote-kes­kus ei toi­mi omal­la paik­ka­kun­nal­la, sil­loin ote­taan puhe­li­mel­la yhteys omaan sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kuk­seen resep­tiä ja roko­te­ai­kaa varten.

Perus­ro­ko­tus­sar­jaan kuu­luu kol­me roko­tus­ta, ja rokot­teen hin­ta on noin 30 euroa kap­pa­leel­ta. Perus­ro­ko­te­sar­jan jäl­keen tehos­tean­nok­set tulee ottaa 3–10 vuo­den välein riip­puen hen­ki­lön iästä.

Puu­tiai­sai­vo­tu­leh­duk­sen oirei­ta ilme­nee 10‒30 pro­sen­til­la tar­tun­nan saa­neis­ta. Oireet alka­vat 4‒28 vuo­ro­kau­den kulut­tua tar­tun­nas­ta. Ensim­mäi­siä oirei­ta ovat kuu­mei­lu, epä­mää­räi­nen paha olo ja sai­rau­den tun­ne. Tämä vai­he kes­tää kes­ki­mää­rin alle seit­se­män päi­vää ja val­tao­sal­la oireet päät­ty­vät tähän.

Noin 20–30 pro­sen­til­le oirei­ta saa­neis­ta kehit­tyy noin vii­kon oireet­to­man vai­heen jäl­keen var­si­nai­nen aivo­tu­leh­dus kuu­me- ja tuleh­dusoi­rei­neen. Oirei­ta ovat kuu­me, pään­sär­ky, nis­ka­jäyk­kyys, valo­nar­kuus, pahoin­voin­ti sekä mah­dol­li­set neu­ro­lo­gi­set oireet.

Puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus voi­daan tode­ta veri­ko­keel­la aikai­sin­taan 1–2 viik­koa tar­tun­nan saa­mi­sen jäl­keen. Puu­tiai­sai­vo­tu­leh­duk­sen sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen tau­din sai­ras­ta­neil­le jää eli­ni­käi­nen immu­ni­teet­ti sai­raut­ta vastaan.