Teks­ta­rit

Kyl­lä­pä oli vaa­ral­li­sen näköis­tä tou­hua Oijär­ven­tiel­lä, kun kak­si pien­tä las­ta aje­li kah­des­taan suu­rel­la “säh­kö­pot­ku­lau­dal­la”. Aja­mi­nen oli todel­la epä­var­man näköis­tä. Tiel­lä vil­kas lii­ken­ne suvi­seu­ro­jen takia. Ei tain­nut van­hem­mil­la olla tie­toa las­ten matkasta?
Hir­vit­ti

Onko­han niin, että Venä­jän nyky­hal­lin­to voi vai­kut­taa Suo­men sisäi­siin asioi­hin, teh­tiin­pä pää­tös kään­ny­tys­lais­ta tai pidet­täi­siin voi­mas­sa nykyi­set lait ja vai­ku­tet­tai­siin aktii­vi­sem­min asi­aan EU:n kaut­ta? Näin tai­taa olla. Kään­ny­tys­lail­la oli­si mah­dol­li­ses­ti Suo­mel­le mai­ne hait­taa. Sik­si se vaih­toeh­to huolestuttaa.
Tapio Fron­de­lius

Ikä­ra­ja pre­si­den­teil­le! USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on ehdol­la kak­si iäkäs­tä, jot­ka kuu­lui­si­vat jo elä­ke­läis­ker­hoon. Ikä tuo toki koke­mus­ta ja van­huus on arvo­kas­ta, mut­ta… Näh­tiin­hän tilan­ne jo Kek­ko­sen aika­na Suo­mes­sa­kin. Puti­nia­han mit­kään sään­nöt eivät koske.
Ajat­te­li­ja

Alko­ho­li aiheut­taa pal­jon surua ja mur­het­ta ympä­ril­läm­me. Sii­tä huo­li­mat­ta alko­ho­li­po­li­tiik­kaa löy­sen­net­tiin tuo­mal­la vah­vem­mat oluet ja mie­dot vii­nit ruo­ka­kaup­poi­hin! Myös huu­me­po­li­tiik­kaa vaa­di­taan vapaam­mak­si Suo­mes­sa. Oli­si­ko kui­ten­kin päin­vas­tai­nen suh­tau­tu­mi­nen parem­pi, tur­val­li­sem­pi ja ter­veem­pi suun­ta? Vali­tet­ta­vas­ti port­ti­teo­ria koh­taa joka päi­vä monia ihmi­siä, ensin alko­ho­lis­ta mie­toi­hin huu­mei­siin ja sii­tä edel­leen vah­voi­hin aineisiin.
Hajat­te­li­ja

Mene­hän Orpo jo onki­maan, älä­kä kii­ruh­da takai­sin. Tun­ne­li­si valot oikeal­la sam­mu­tit aivan itse, per­su­jen kans­sa. Toi­von että otat vas­tuun, mie­ti tule­vaa. Pahoin­voin­ti Suo­mes­sa läh­te­nyt jo teli­neis­tä, olet tark­kai­lu­luo­kal­la. Miet­ti­kää äänes­tä­jät, kel­le lip­pun­ne leimaatte.
Käs­ky­tys, huo­no tie

Mikä mei­tä ihmi­siä rii­vaa? Aina löy­tyy jota­kin hauk­ku­mi­sen aihet­ta ja vali­tet­ta­vaa, mihin pitää puut­tua ja sanoa se vii­mei­nen sana. Olet­ko miet­ti­nyt olet­ko itse vält­tä­mät­tä oikeas­sa? Anna arvo toi­sel­le­kin. Asioil­la on aina kak­si puol­ta. Ei tar­vit­se ihme­tel­lä mis­tä lap­set ja nuo­ret otta­vat mallia.
Kat­se peiliin

Poi­ka ajoi (iso­ren­kai­sel­la) säh­kö­pot­ku­lau­dal­la kou­lun piha­tiel­tä suo­raan var­sin vil­kas­lii­ken­tei­sel­le ajo­tiel­le sivuil­leen vil­kui­le­mat­ta. Onnek­si autoi­li­jal­la oli vähän vauh­tia ja ehti jar­rut­taa. Huo­mio nuo­rel­la pojal­la oli var­mas­ti allaan ole­vas­sa meno­pe­lis­sä ja sen hal­lin­nas­sa. Tie­tä­vät­kö­hän van­hem­mat, mis­sä lap­set liik­ku­vat näil­lä kul­ku­pe­leil­lä ja onko lii­ken­ne­sään­nöt tiedossa?
Säi­käh­tä­nyt