Pide­tään huol­ta har­vaa­na­su­tus­ta Pohjois-Suomesta

Har­vaa­na­su­tus­ta seu­dus­ta, jota Poh­jois-Suo­mi on, täy­tyy pitää huol­ta. Glo­baa­li kehi­tys ja huol­to­var­muus­ti­lan­ne on osal­taan nos­ta­nut poh­joi­sen ulot­tu­vuu­den uudel­le tasol­le. Kan­sal­li­ses­ti on kova vään­tö menos­sa sii­tä, miten rahat jae­taan maa­kun­tien kes­ken, lisäk­si on EU:n kohee­sio­po­li­tiik­ka joka ei toteu­du poh­joi­ses­sa niin kuin pitäi­si. EU:n kohee­sio­po­li­tii­kan tavoit­teen on vähen­tää kehi­ty­se­ro­ja aluei­den välil­lä ja luo­da hyvin­voin­nin edel­ly­tyk­siä mui­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le ihmi­sil­le. Poli­tii­kal­la tavoi­tel­laan nykyis­tä parem­paa talou­del­lis­ta, sosi­aa­lis­ta alu­eel­lis­ta tasa­pai­noa Euroopassa.

Poh­joi­ses­sa on suo­ri­tet­ta­va vah­vaa edun­val­von­taa alu­eel­li­sen kohee­sio­po­li­tii­kan puo­les­ta. Vih­reä siir­ty­mä tulee, se on var­maa. Kysyn­kin, toteu­tuu­ko se alu­eel­li­ses­ti rei­lu­na? EI, toteu­du jos emme tee työ­tä sen eteen ja sii­hen meil­lä on olta­va vah­vo­ja edun­val­vo­jia. Kohee­sio­po­li­tii­kan pää­tök­sis­tä riip­puu pal­jon. Vih­re­ään siir­ty­mään on luvas­sa poh­joi­seen mil­jar­di inves­toin­nit. Mei­dän on mah­dol­lis­tet­ta­va rahoi­tus ja pää­tök­set kas­vua, työl­li­syyt­tä ja osaa­mis­ta varten.

Ener­gia­loik­ka koh­ti 2035 tar­vit­ta­vaa 22 Gwh:n tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia on tär­kein kysy­mys. Nykyi­ses­tä ~12 Gwh:n tuo­tan­to kapa­si­tee­tis­ta on pit­kä mat­ka 22 GwH:n sta­bii­liin tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tiin uusiu­tu­vien ener­gioi­den tuo­tan­to vaih­te­lu huo­mioi­den. On panos­tet­ta­va vaih­toeh­toi­siin polt­toai­nei­siin kuten, vety‑, ammoniakki‑, synteettiset‑, ja bio­kaa­sun Ener­gia vir­ran vana­ve­des­sä, tule­vat Logis­ti­set ja infran kysy­myk­set. Poh­joi­sen saa­vu­tet­ta­vuut­ta on paran­net­ta­va, inves­toin­tien toteu­tu­mi­sek­si. Kol­man­te­na kriit­ti­se­nä asia­na tule­vat kou­lu­tus ja työvoima.

Seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la on luo­ta­va parem­pi tie­kart­ta ja paran­net­ta­va juok­sua rei­lun siir­ty­män edun­val­von­nan osal­ta. Tule­vien hal­li­tus­oh­jel­mien kir­jauk­set ja teh­dyt pää­tök­set ovat suu­res­sa mer­ki­tyk­ses­sä mitä tule­vai­suu­des­sa poh­joi­ses­sa teh­dään ja miten EU:n pää­tök­set syn­ty­vät. Emme voi olla odot­ta­mas­sa lyö­ty­jä pal­lo­ja ulko­pe­li­vuo­ros­sa, vaan on teh­tä­vä aloit­tei­ta ja avauk­sia, jot­ta Suo­men ja poh­joi­sen edun­val­von­ta pelaa. Itä‑, ja Poh­jois­suo­mes­sa on EU:ssa aivan eri­lai­set haas­teet kuin muil­la, tuo­daan ne roh­keas­ti pöy­tään, ja ruve­taan töihin.

Jou­ni Jussinniemi 

pää­luot­ta­mus­mies

Vasem­mis­to­lii­ton 2. varapuheenjohtaja

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­lii­ton val­tuus­ton varapuheenjohtaja

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas