Pahoin­pi­te­lyt vähen­ty­neet, lii­ken­ne- ja huu­mausai­ne­ri­kok­set kas­vus­sa

Lii­ken­ne­ri­kos­ten mää­rä on kas­va­nut alku­vuon­na Oulun alu­eel­la, sel­vi­ää alku­vii­kos­ta jul­kais­tus­ta Oulun polii­sin tilas­tos­ta tam­mi-kesä­kuun ajal­ta. Lii­ken­ne­ri­kos­ten mää­rä lisään­tyi alku­vuo­des­ta yli 17 pro­sen­til­la, ja eten­kin rat­ti­juo­pu­mus­ten mää­rä kään­tyi mer­kit­tä­vään kas­vuun: Oulun polii­si kir­ja­si niin tör­kei­tä kuin taval­li­sia rat­ti­juo­pu­muk­sia vii­den­nek­sen enem­män edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Tör­kei­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­sia on kir­jat­tu lähes 30 pro­sent­tia enem­män kuin samaan aikaan vii­me vuon­na.

Lii­ken­ne­rik­ko­mus­ten lisäk­si myös huu­mausai­ne­ri­kok­sia on kir­jat­tu alku­vuo­des­ta edel­lis­vuot­ta enem­män. Oulun polii­sin tie­toon tuli tam­mi-kesä­kuus­sa huu­mausai­ne­ri­kok­sia yhteen­sä noin 1 250 kap­pa­let­ta, jos­sa on edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na kas­vua 40 pro­sent­tia. Tör­kei­tä huu­mausai­ne­ri­kok­sia Oulun polii­si on saa­nut pal­jas­tet­tua alku­vuon­na 22 kap­pa­let­ta, joka on puo­let enem­män kuin vuot­ta aiem­min.

Mak­su­vä­li­ne­pe­tok­sia ja lie­viä petok­sia Oulun polii­sil­le ilmoi­tet­tiin kym­me­niä pro­sent­te­ja enem­män kuin alku­vuon­na 2019. Tyy­pil­li­siä alku­vuo­del­le ovat olleet luo­tet­ta­vak­si koet­tu­jen taho­jen nimis­sä lähe­te­tyt hui­jaus­vies­tit ja eri­lai­set sijoi­tus­hui­jauk­set. Omai­suus­ri­kok­set koko­nai­suu­des­saan näyt­tä­vät kui­ten­kin vähen­ty­neen, sil­lä nii­tä tuli polii­sin tie­toon tuli run­saat 300 kap­pa­let­ta vähem­män kuin samaan aikaan edel­lis­vuon­na.

Pahoin­pi­te­ly­ri­kok­sia tapah­tui 59 kap­pa­let­ta vii­me vuot­ta vähem­män, ja polii­si arve­lee, että koro­na­ra­joi­tuk­sil­la on ollut vai­ku­tus­ta eten­kin ylei­sil­lä pai­koil­la tapah­tu­nei­den pahoin­pi­te­ly­jen mer­kit­tä­vään vähe­ne­mi­seen. Myös­kään yksi­tyi­sil­lä pai­koil­la tapah­tu­nei­den pahoin­pi­te­ly­jen mää­räs­sä ei ollut mer­kit­tä­vää kas­vua.

Hen­ki­ri­kok­sia yri­tyk­si­neen Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la tapah­tui tam­mi-kesä­kuus­sa 15, kun mää­rä oli edel­lis­vuon­na vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na 18. Eri­lai­sia sek­su­aa­li­ri­kok­sia Oulun polii­si­lai­tok­sen tie­toon tuli 22,6 pro­sent­tia vähem­män kuin vii­me vuon­na.

Kaik­ki­aan Oulun polii­si on alku­vuon­na hoi­ta­nut noin 44 600 teh­tä­vää, mikä on yli 8 pro­sent­tia suu­rem­pi ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­teen. Teh­tä­vis­tä kii­reel­li­ses­ti tai vii­py­mät­tä hoi­det­ta­via häly­tys­teh­tä­viä oli 21 000 kap­pa­let­ta. Koti­hä­ly­tys­teh­tä­vien mää­rä koko­nai­suu­des­saan lisään­tyi 30 pro­sen­til­la, ja per­he­vä­ki­val­lak­si luo­ki­tel­tu­jen teh­tä­vien mää­rä run­saat kym­me­nen pro­sent­tia.

Kii­reel­li­sim­pien teh­tä­vien toi­min­ta­val­mius kohe­ni edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na — polii­si oli pai­kal­la kes­ki­mää­rin hie­man alle minuut­tia vuo­den 2019 alku­vuot­ta nopeam­min. Kaik­kia häly­tys­teh­tä­viä koko­nai­suu­te­na tar­kas­tel­taes­sa toi­min­ta­val­mius oli kui­ten­kin run­saat 20 sekun­tia hitaam­pi.