Oulun­kaa­rel­le etsi­tään tai­de­kum­me­ja

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -han­ke etsii Tai­de­kum­me­ja työs­ken­te­le­mään Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la hank­keen koh­de­ryh­mien kans­sa.

Tai­de­kum­min teh­tä­vä­nä on jal­kau­tua yhtei­sö­jen pariin etsien osal­lis­tu­jien vah­vuuk­sia ja toi­mien ohjaa­ja­na yksi­lö- ja pien­ryh­mä­toi­min­nas­sa. Tai­de­kum­mi tekee tai­det­ta yhdes­sä osal­lis­tu­jien kans­sa hei­dän ehdoil­laan. Tai­de­kum­min osaa­mi­sa­luet­ta on myös alu­een toi­mi­joi­den tun­te­mus ja asiak­kaan kan­nus­ta­mi­nen kun­nan tai kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lu­jen pariin. Tai­de­kum­mit ovat tai­teen alan ammat­ti­lai­sia, jot­ka toi­mi­vat tii­viis­sä yhteis­työs­sä erik­seen nimet­ty­jen sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den osaa­jien, Läh­de­kum­mien kans­sa. Sote-työ­pa­rin teh­tä­vä on löy­tää omaan työym­pä­ris­töön sopi­via tapo­ja hyö­dyn­tää ja jat­kaa tai­de­toi­min­taa.

– Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -hank­kees­sa vuo­si­na 2017–2020 pilo­toi­tu Tai­de­kum­mi-toi­min­ta­mal­li on osoit­tau­tu­nut niin toi­mi­vak­si osal­lis­tu­jien hyvin­voin­nin tuki­ja­na, että toi­min­taa halut­tiin jat­kaa ja kehit­tää edel­leen. Nuor­ten ja maa­han­muut­ta­jien työ­pol­ku­jen tuke­mi­ses­sa hyö­dyn­net­tyä mal­lia laa­jen­ne­taan nyt myös muil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le, ja toi­min­taa sovi­te­taan entis­tä tii­viim­min osak­si asiak­kaan pal­ve­lu­pol­ku­ja, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Hei­di Jäär­ni sum­maa.

Tai­de­kum­mi-toi­min­nan koh­de­ryh­miä ovat mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat ja päih­de­kun­tou­tu­jat, sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen tar­pees­sa ole­vat työi­käi­set, syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vat nuo­ret, maa­han­muut­ta­jat sekä kehi­tys­vam­mai­set Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la. Alu­ee­seen kuu­luu Ii, Pudas­jär­vi, Simo, Uta­jär­vi ja Vaa­la. Mukaan etsi­tään Kun­ta­rek­ryn kaut­ta 6.8. saak­ka eri tai­tee­na­lo­jen ammat­ti­lai­sia, joil­la on koke­mus­ta tai­teen sovel­ta­vas­ta käy­tös­tä ja halu kehit­tää yhteis­työ­tä kun­nis­sa. Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -han­ke toi­mii vuo­si­na 2020–2023.